2024-04-26

Cílem webové přístupnosti obecně je zprostředkovat uživatelům s postižením nebo jiným znevýhodněním co možná nejpodobnější vjem z používání stránky, jakému se těší uživatelé bez znevýhodnění. Vidící uživatelé vnímají strukturu a vztahy prvků na webové stránce na základě rozlišování rozličných vizuálních vodítek jako jsou různá ohraničení, podbarvení, prostor mezi prvky, jiná velikost, font či barva textu atd. Zrakově postižení uživatelé, ale i někteří jinak znevýhodnění, však musejí spoléhat na to, co jim o webové stránce poví jejich asistivní technologie, například odečítač obrazovky, což přímo závisí na správném používání jazyka HTML, JavaScriptu, specifikace ARIA a dalších technologií autorem stránky.

V tomto článku se zaměříme na to, proč, kdy a jak používat elementy a atributy jazyka HTML a ARIA konkrétně pro vyznačení nadpisů a oblastí (též známé jako landmarky) tak, abychom co možná nejlépe jako kodéři kompenzovali handicap znevýhodněným uživatelům.

Proč a jak používat nadpisy?

Elementy nadpisů <h1> až <h6>, stejně jako jiné elementy a atributy jazyka HTML, by měly být používány na základě své sémantiky, tedy významu, nikoliv vzhledu, kterého se dosahuje správně pomocí stylů CSS. Mezi časté chyby patří právě používání elementů <h1> až <h6> pro docílení určitého odlišného vzhledu nějakého nápisu, například v adrese bydliště vyznačení ulice větším písmem pomocí elementu <h4>.

Používání nadpisových elementů dle jejich sémantiky je důležité proto, aby na základě nich mohla být vytvořena korektní nadpisová osnova podobně, jako když ve Wordu stylujete nadpisy pro možnost vygenerování obsahu dokumentu. Správně používané nadpisové elementy pak přináší uživatelům následující benefity:

 • Při lineárním procházení stránky odečítačem odshora dolů, tedy podobně jako vidící čte knihu, je uživateli odečítače oznamováno, kdykoliv se přesune kurzorem odečítače na nějaký nadpis a je mu ohlášena současně i jeho úroveň.
 • Desktopové i mobilní odečítače obrazovky disponují funkcí skákání po nadpisech nehledě na jejich úroveň, popřípadě při dostupnosti hardwarové klávesnice je možné skákat také jen po nadpisech konkrétní úrovně. Uživatel tak může např. stránku rychle projet přeskakováním jen po nadpisech <h2>, čímž může rychle získat hrubou představu o obsahu stránky.
 • Specifické a často využívané je přeskočení na nadpis <h1>, který by se měl na stránce vyskytovat pouze jednou a to na začátku jejího hlavního obsahu, přičemž by text tohoto nadpisu měl stručně vystihovat zaměření prohlížené stránky.

Z uvedeného vyplývá, že vhodně zvolenými, správně umístěnými a dobře pojmenovanými nadpisy můžeme orientaci a procházení stránky uživatelům asistivních technologií značně zjednodušit. Proto někteří autoři stránek umísťují nadpisy nejenom do hlavní obsahové části stránky pro strukturování textu podobně jako ve wordovém dokumentu, ale také pro uvození některých významných sekcí stránky, jako například hlavní či vedlejší navigace nebo různých postranních panelů. Takové použití nadpisů prosazuje i technika H69 doporučená konsorciem W3C. Přítomnost takových pomocných nadpisů může být případně před vidícími uživateli za použití správné CSS techniky vizuálně skryta, aby nadpis sloužil jen uživatelům odečítačů a vizuálně nerušil.

Korektní používání a struktura nadpisů <h1> až <h6> je navíc klíčovým faktorem pro zlepšení SEO, tedy pro správnou interpretaci webového obsahu roboty a pro vyšší pozici stránky ve výsledcích vyhledávání.

Proč a jak používat oblasti?

Oblasti (landmarky) vznikly právě proto, aby zjednodušily orientaci a navigaci uživatelů asistivních technologií na webové stránce, čili stejný problém, který jsme uvedli, že se před příchodem oblastí snažily řešit nadpisy. Myšlenka oblastí je následující:

 • V HTML kódu, čili programově, sémanticky vymezit obecně na webu často se vyskytující standardní sekce stránky, jako je hlavička, navigace, hlavní obsah, patička atd. Případně tyto sekce opatřit také pojmenováním za použití atributů aria-label či aria-labelledby, což je doporučeno zejména v případě oblasti typu navigace určené elementem <nav> nebo atributem role=“navigation“, jestliže je těchto navigačních oblastí na stránce více.
 • Umožnit, aby uživateli bylo oznámeno odečítačem, když vstupuje a opouští určitou oblast.
 • Umožnit navigaci po oblastech, podobně jako po nadpisech, a to buďto skákáním na následující nebo předchozí oblast, anebo vypsáním stromového seznamu oblastí, který lze procházet a na vybranou oblast skočit, případně zde oblasti rozbalovat a sbalovat dle toho, jak jsou do sebe zanořeny v HTML kódu.

Důležitou funkci má obzvlášť oblast typu hlavní obsah definovaná elementem <main> nebo atributem role=“main", která umožňuje zejména následující:

 • Určit hlavní obsah pro různé režimy čteček, které převádějí stránku do podoby oproštěné od opakujícího se nebo jinak nedůležitého obsahu pro soustředěné čtení.
 • Odečítač obrazovky JAWS disponuje přímo klávesovou zkratkou pro přeskočení na takto vyznačenou hlavní oblast webové stránky.

Doporučená struktura oblastí

Při zavádění oblastí do webové stránky doporučujeme držet se při zemi a s jejich využíváním to příliš nepřehánět. Standardní a dostačující struktura vypadá většinou následovně:

 • Hlavička stránky, čili oblast od samotného začátku stránky až po prvek těsně před jejím hlavním obsahem, by měla být vyznačena elementem <header role=“banner“>.
 • Hlavní obsah, tedy oblast začínající těsně za hlavičkou až těsně před patičkou, by měl být značen pomocí <main role=“main“>.
 • Patička, čili oblast těsně za hlavním obsahem až do konce stránky, by měla být značena pomocí <footer role=“contentinfo“>.
 • Hlavní navigace stránky by měla být značena pomocí <nav role=“navigation“>. Pokud je navigačních oblastí více, tak by každá z nich měla být pojmenována pomocí atributu aria-label nebo aria-labelledby, např. aria-label=“Hlavní“. Slovo „navigace“ nebo „menu“ již v názvu není třeba uvádět, doplní jej odečítač sám.
 • Mezi další užitečné oblasti stránky může patřit vyznačení drobečkové navigace pomocí <nav role=“navigation“ aria-label=“Nacházíte se zde“> nebo obalení prvků pro vyhledávání na webu do elementu <form role=“search“>.

Obecně je při definování oblastí doporučováno upřednostňovat sémantické HTML5 elementy <header>, <main>, <nav> atd. Současným přidáním ARIA rolí ale nic nezkazíte a může to být potřebné pro zajištění zpětné kompatibility se staršími webovými prohlížeči, které tyto elementy plně nepodporují.

Používat nadpisy, oblasti nebo obojí?

 • Výhoda nadpisů je, že navigaci po nich umožňují i mobilní odečítače obrazovky, zatímco navigace po oblastech ve výchozím nastavení nejrozšířenějších mobilních odečítačů chybí.
 • Uživatelé odečítačů jsou navíc mnohem více obeznámeni s tím, jak se na stránce pohybovat pomocí nadpisů, Naproti tomu s oblastmi mnoho uživatelů pracovat neumí nebo je tolik nevyužívají, což signalizuje např. tento průzkum z roku 2024. Jde již o desátý výzkum a ani trend s ohledem na předchozí výsledky výzkumu příliš nenaznačuje, že by uživatelé s postupujícím časem funkcionalitu oblastí využívali více.
 • Správným vyznačením oblastí nicméně nic nezkazíte. Nadměrné používání nadpisů například pro uvození každé skupiny odkazů, vyhledávání či prvku pro změnu jazyka však může být kontraproduktivní hlavně v případě, kdy se mezi začátkem stránky a hlavním obsahem nachází jen málo prvků, a kdy chce uživatel využít skákání po nadpisech nejčastěji pro přesun někam do hlavního obsahu.

Bavíme-li se o zajištění možnosti přeskočit opakující se obsah na začátku stránky, neměli bychom opomenout, že v každém případě je dobrou praxí používat také tzv. skip link, čili vnitřní odkaz na samotném začátku stránky, který po aktivaci umožňuje uživateli skočit do jejího hlavního obsahu. V případě že je před hlavní navigací stránky prvků na začátku stránky mnoho, může přijít vhod také odkaz pro přeskočení na hlavní navigaci.

Související kritéria WCAG

Výše popsané doporučené používání nadpisů a oblastí není jen úzus či dobrá praxe, ale má oporu také v celosvětově uznávaných pravidlech přístupného webového obsahu WCAG, jehož tvůrcem je konsorcium W3C. Níže jsou uvedena hlavní kritéria úspěšnosti, jichž se používání nadpisů a oblastí pro docílení lepší přístupnosti týká.

1.3.1: Info and Relationships

Kritérium úspěšnosti 1.3.1 (úroveň A) vyžaduje, aby informace, strukturu a vztahy mezi prvky ve webovém obsahu bylo možné kromě vizuální prezentace vyjádřit také programově pomocí kódu, popřípadě jej formulovat v textu. V případě nadpisů a oblastí to tedy znamená, že by tyto měly být používány tak, aby vystihovaly informace, strukturu a vztahy prvků, které značí.

1.3.6: Identify Purpose

Kritérium úspěšnosti 1.3.6 (úroveň AAA) vyžaduje, aby účel komponent uživatelského rozhraní, ikon a oblastí bylo možné určit programově na základě kódu. V případě oblastí to znamená volbu správné role a případně pojmenování dané oblasti pomocí atributů aria-label nebo aria-labelledby.

2.4.1: Bypass Blocks.

Kritérium úspěšnosti 2.4.1 (úroveň A) vyžaduje, aby existoval způsob, jak snadno přeskočit obsah opakující se na začátku webové stránky, jako je např. hlavička s logem webu, hlavní navigace, pole pro vyhledávání a podobně. V případě elementů pro nadpisy a oblasti je to samotné používání těchto elementů na správných místech, které toto kritérium úspěšnosti splní, neboť to uživatelům asistivních technologií umožní skákání po částech webu vyznačených pomocí těchto elementů.

Hlavní doporučené techniky pro splnění uvedených kritérií úspěšnosti

Autor: Adam Samec

2023-11-02

Komunikační aplikace Messenger od společnosti Meta, dříve Facebook, se možná mezi zrakově znevýhodněnými uživateli odečítačů obrazovky netěší takové popularitě jako její sourozenec od stejného vývojáře s názvem WhatsApp, o kterém již na našich stránkách byla řeč, nicméně Messenger je v řadách vidících uživatelů velmi oblíbený, ať už pro výměnu rychlých zpráv nebo pro hlasové či video hovory, a tak stojí za to se seznámit i s verzí této aplikace určenou pro počítače, u které můžeme využít veškeré pohodlí, jež nám při práci se zprávami nabízí prostředí počítačového systému a  hardwarová klávesnice.

Instalace

V tomto návodu bude řeč o počítačové verzi aplikace Messenger pro systém Windows 10 nebo novější. Pro starší verze Windows je k dispozici webová verze Messengeru na adrese messenger.com, ta je však méně praktická na ovládání s odečítačem a její popis je mimo záběr tohoto návodu.

Postup instalace počítačové verze  Messengeru pro systém Windows je následující:

 1. Přejděte na stránku Messenger v rámci Microsoft Store.
 2. Tabulátorem najeďte na tlačítko „Získat Messenger“ a mezerníkem jej aktivujte.
 3. Jestliže ve vašem webovém prohlížeči vyběhne okno dotazující se na spuštění Microsoft Store, tak v  něm jeho spuštění patřičným tlačítkem povolte.
 4. Po načtení stránky Messengeru v aplikaci Microsoft Store tabulátorem přejděte na tlačítko „Nainstalovat“ a mezerníkem jej aktivujte. Poté počkejte, než se Messenger stáhne a nainstaluje, což se stane v momentě, kdy se tlačítko „Nainstalovat“ změní na „Otevřít“. Poté můžete Messenger spustit rovnou tímto tlačítkem, nebo kdykoliv v budoucnu přes nabídku Start stisknutím klávesy Windows, vepsáním textu „Messenger“ a poté potvrzením klávesou Enter.

Přihlášení

Jako první krok před zahájením používání Messengeru budete vyzváni k přihlášení se do vašeho účtu na Facebooku. V tomto momentě máte dvě možnosti:

 • Přihlásit se přes Facebook: Jestliže jste ve vašem výchozím webovém prohlížeči do Facebooku již přihlášeni, tak lze použít tuto možnost, která vás do prohlížeče přesune a tam jen schválíte vaše přihlášení přes tlačítko „Otevřít Messenger pro Windows“ a následné potvrzení vyžádané prohlížečem.
 • Přihlásit se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu: Tuto možnost můžete zvolit, jestliže do Facebooku ve výchozím webovém prohlížeči přihlášeni nejste, a pokud si pamatujete váš přihlašovací email nebo telefonní číslo spolu s vaším heslem. Tuto možnost volte také v případě, že jste na Facebooku noví a účet si teprve chcete vytvořit. Pro takový účel se pak zobrazí tlačítko „Vytvořit nový účet“, které vás přesměruje do webového prohlížeče, kde je třeba registraci nového účtu provést.

Základní prostředí aplikace

Mezi položkami v okně aplikace Messenger se pohybujeme standardně tabulátorem, pro jemnější pohyb například v nabídkách pak slouží samotné klávesové šipky.

Na úplném začátku základního okna Messengeru se nachází tlačítko „Nabídka Messenger“. Po jeho aktivaci se zobrazí nabídka, kterou je možné procházet šipkou dolů nebo nahoru. Zde nás může zajímat položka „Soubor“, která po aktivaci mezerníkem zobrazí podnabídku, v níž šipkou dolů najdeme především položku „Předvolby“. Pro slabozraké je důležité, že v předvolbách na záložce “Vzhled“, na kterou najedeme šipkou dolů a potvrdíme mezerníkem, můžeme nastavit světlý, tmavý, kontrastní nebo další motivy aplikace a pomocí volby „Lupa“ také procentuální zvětšení obsahu.

Dále se v základním okně Messengeru nachází čtyři tlačítka, pomocí nichž je  možné se přepínat mezi čtyřmi druhy seznamu konverzací:

 • Chaty: Základní zobrazení, kde najdete všechny vaše běžné chaty.
 • Marketplace: Konverzace týkající se vaší komunikace v rámci bazarového nákupu nebo prodeje přes Facebook.
 • Žádosti: Zobrazí především konverzace s lidmi, které nemáte ve vašich přátelích, jež žádají o navázání spojení s vámi. Spojení navážete v okamžiku, kdy na žádost odpovíte.
 • Archivováno: Jedná se o konverzace, které jste přesunuli do archivu ze seznamu běžných chatů, například proto, aby se vám tam tyto konverzace nepletly.

Výběr a pokračování v existující konverzaci

Jestliže chcete pokračovat v konverzaci, kterou jste dříve zahájili vy nebo vaše protistrana, tak postupujte následovně:

 1. Mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na prvek, který odečítač ohlásí jako „Seznam konverzací“.
 2. Jestliže odečítač ohlásí navíc ještě „Vodorovně posouvaná plocha“, tak ještě jednou stiskněte tabulátor.
 3. Šipkou dolů nebo nahoru vyberte existující chat, ve kterém chcete pokračovat a stiskněte na něm mezerník. Chaty jsou seřazeny podle aktivity od nejnovější po nejstarší.
 4. Měli byste být automaticky přesunuti do pole pro psaní zprávy, kdy by odečítač měl ohlásit „Napište zprávu, ať ji můžete poslat“. Nyní můžete vepsat vaši zprávu a odeslat ji Enterem.

Zahájení chatu s novým účastníkem

Jestliže chcete začít chatovat s někým, s kým jste ještě nekomunikovali, nebo jej nechcete hledat v seznamu konverzací, tak postupujte následovně:

 1. Mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na tlačítko „Napište zprávu“ a mezerníkem jej aktivujte. Alternativně lze použít zkratku Control + N.
 2. Vepište klidně jen část jména hledaného člověka nebo skupiny.
 3. Šipkou dolů vyberte hledaného člověka nebo skupinu a Enterem jej potvrďte.
 4. Měli byste být automaticky přesunuti do pole pro psaní zprávy, kdy by odečítač měl ohlásit „Napište zprávu, ať ji můžete poslat“. Nyní můžete vepsat vaši zprávu a odeslat ji Enterem.

Bohužel nepřišel jsem na to, jak pomocí odečítače vytvořit chat s více než s jedním člověkem.

Čtení konverzací

Máte-li vybraný nějaký chat, viz předešlé postupy, tak můžete zprávy v tomto chatu číst následovně:

 1. Mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na prvek, který odečítač ohlásí jako „Seznam zpráv“.
 2. V seznamu zpráv se lze navigovat šipkou dolů nebo nahoru, přičemž zprávy se zobrazují od nejstarší po nejnovější.

Akce s konverzacemi a zprávami

Na každé zprávě v konverzaci jsou v závislosti na druhu dané zprávy po stisknutí mezerníku k dispozici následující akce:

 • Přidat reakci: Mělo by sloužit pro reagování na vybranou zprávu pomocí reakce „to se mi líbí“ nebo pomocí jiných reakcí. Po aktivaci této položky se však odečítač tváří, jako by se nic nestalo, vypadá to tedy, že reagování není s odečítačem možné.
 • Odpovědět: Umožňuje citovat danou zprávu a odeslat tak na ni odpověď do aktuálního chatu.
 • Přeposlat: Umožňuje přeposlat zprávu do jiného chatu.
 • Odebrat pro vás: Po aktivaci a potvrzení v následném dialogu dojde k odstranění zprávy jen na vaší straně, čili příjemci ji v chatu stále uvidí.
 • Odebrat pro všechny: Po aktivaci a potvrzení v následném dialogu dojde k odstranění zprávy pro všechny účastníky chatu. Toto je možné provádět jen s vámi odeslanými zprávami.
 • Otevřít obrázek: Na zprávě s obrázkem zobrazí detail obrázku v prohlížeči médií, kde je možné jej přiblížit, přeposlat, stáhnout nebo zobrazit další informace o něm.
 • Zkopírovat obrázek: Zkopíruje obrázek ve zprávě do schránky pro vložení jinam přes Control + V.
 • Zkopírovat odkaz na obrázek: Zkopíruje odkaz na obrázek ve zprávě do schránky pro vložení jinam přes Control + V.
 • Uložit do stažených: Stáhne obrázek nebo jiný soubor, který je součástí zprávy, do složky „Stažené soubory“ ve vašem počítači.

Co se týče akcí s chaty v seznamu konverzací, jako třeba přesunutí konverzace do archivovaných nebo jejich úplné odstranění, tak zde jsem nepřišel na to, jak toho pomocí odečítače docílit.

Posílání hlasových zpráv a souborových příloh

Pokud chcete do aktuálního chatu odeslat zprávu nahranou vaším hlasem nebo nějaký soubor z vašeho počítače, tak postupujte následovně:

 1. Mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na tlačítko „Přidat média“. Toto tlačítko najdete také, když na textovém editačním poli pro vepsání zprávy stisknete shift +tabulátor.
 2. Mezerníkem tlačítko aktivujte. Otevře se nabídka s těmito možnostmi:
  • Nahrát hlasový klip: Po aktivaci mezerníkem se bezprostředně začne nahrávat hlasová zpráva. Když dvakrát stisknete Shift + tabulátor, tak se dostanete na tlačítko „Zastavit záznam“, kterým je možné nahrávání zastavit, a případně pak dalším stisknutím mezerníku si nahranou zprávu poslechnout. Tabulátor vás dále přesune na tlačítko „Poslat zprávu“, kterým nahranou zprávu odešlete, případně přes Shift + tabulátor se lze přesunout na tlačítko „zavřít“, čímž nahrávání zrušíte.
  • Přidat přílohy: Aktivace mezerníkem zobrazí klasický dialog pro výběr a připojení jednoho nebo více souborů do zprávy.

Zahajování volání přes audio a video hovory

Po vybrání požadovaného chatu dle postupu zmíněného výše můžete zahájit hlasový nebo video hovor s jedním  nebo více účastníky daného chatu. Slouží pro to tlačítka „Audiohovor“, respektive „Videohovor“, která se nacházejí hned za seznamem konverzací.

Přijímání a ovládání hovorů

V okamžiku příchozího hovoru se okno pro daný hovor samo přepne do popředí. Po přepnutí do tohoto okna Messenger ohlásí, kdo vám volá, a nabídne tlačítka pro přijmutí nebo odmítnutí hovoru, mezi kterými se můžete přesouvat tabulátorem a mezerníkem je aktivovat.

Po zahájení nebo přijmutí hovoru se zobrazí okno nazvané „Volání v Messengeru“, v němž se opět navigujete standardně tabulátorem, a k dispozici máte především následující možnosti:

 • Ukončit hovor. Ukončení hovoru je možné také zavřením okna hovoru přes Alt + F4.
 • Ztišit mikrofon / Zrušit ztišení mikrofonu.
 • Zapnout fotoaparát / Vypnout fotoaparát.

Problémy v přístupnosti

Na některé bolístky v přístupnosti Messengeru jsem již upozornil výše přímo u popisovaných funkcí. Níže uvádím další významnější nedostatky , o kterých je dobré vědět.

 • Při přepínání mezi chaty se ztratí poslední pozice v seznamu zpráv a místo toho se zaměří nějaká zřejmě náhodná zpráva dávno v historii konverzace.
 • Neexistují klávesové zkratky pro rychlé přesunutí do textového editačního pole pro psaní zprávy, do seznamu konverzací  ani do seznamu zpráv v aktuálním chatu. Další zkratky bohužel nepřináší ani odečítač JAWS nebo nějaký doplněk pro odečítač NVDA.
 • V seznamu zpráv ani konverzací nefungují zkratky pro přesun na první nebo poslední položku přes klávesu Home, respektive End.
 • Některá tlačítka nebo jiné prvky se zdají být nefunkční. Například bych hledal možnost archivovat chat pod tlačítkem „Možnosti chatu“, ale aktivace tohoto tlačítka mezerníkem žádnou volbu jakékoliv akce neumožní.
 • Messenger vůbec nevyužívá kontextové nabídky pro akce například se zprávami nebo konverzacemi.
 • Při odeslání smajlíku ve zprávě se čtení celé takové zprávy v seznamu zpráv znepřístupní, čili zpráva se jeví jako prázdná.
 • Při práci s nabídkou Messengeru se mi stalo, že se fokus klávesnice zasekl na tlačítku „Soubor“ a jediný způsob, jak fokus opět zprovoznit, bylo náhodně kliknout myší někam do prostoru okna Messengeru.

Klávesové zkratky

 • Odeslat zprávu: Enter.
 • Vložit nový řádek při psaní zprávy: Shift + Enter.
 • Přepnout se do chatu na určité pozici: Control + klávesa s číslem 1 až 9.
 • Přepnout se do předchozího chatu: Alt + šipka dolů.
 • Přepnout se do následujícího chatu: Alt + šipka nahoru.
 • Vytvořit nový chat: Control + N.
 • Hledat v chatu: Control + F.
 • Otevřít dialog pro výběr souboru k odeslání: Control + U.
 • Přesunout se na vyhledávací pole: Control + K.
 • Vypnout nebo zapnout ztišení mikrofonu: Alt + M.
 • Vypnout nebo zapnout kameru: Alt + V.
 • Začít nebo zastavit sdílení obrazovky: Alt + S.
 • Zvednout v hovoru ruku nebo ji dát dolů: Alt + H.

Závěr

Aplikace Messenger pro Windows trpí jistými nedostatky, jako jsou například nepřístupné kontextové nabídky nebo tlačítka, která se hlásí jako sbalená, ale přitom po aktivaci stav sbalení nemění. Některé funkce aplikace navíc nelze používat vůbec, nebo jsem alespoň nepřišel na to, jak na ně. Jednou z těch zásadnějších funkcí je například nemožnost vytváření skupinových konverzací. Nepříjemné může být také nepamatování si pozice fokusu při přepínání mezi chaty. I tak ale může počítačová verze Messengeru oproti té mobilní nabídnout vyšší komfort při psaní, čtení nebo další práci se zprávami.

2023-11-02

WhatsApp patří mezi velmi oblíbené a dobře přístupné  komunikační aplikace především na chytrých mobilních zařízeních iPhone a Android. Umožňuje posílání textových zpráv, fotografií, videí, kontaktů, anket, souborů, nebo také zpráv, které nahrajete vlastním hlasem, přičemž příjemci mohou být jak jednotlivci, tak skupiny lidí. Dále je přes WhatsApp možné uskutečňovat audio nebo video hovory. Vyvstane-li však potřeba vytvářet a posílat zprávy pohodlněji pomocí hardwarové klávesnice, popřípadě chcete-li snadno odesílat obsah dostupný na počítači nebo na počítači pracovat s obsahem přijatým od dalších účastníků konverzací, tak může přijít vhod aplikace WhatsApp určená právě pro počítače. Konkrétně o verzi aplikace WhatsApp pro operační systém Windows bude řeč v tomto návodu.

Předpoklady

 • WhatsApp pro Windows vyžaduje systém Microsoft Windows 10 nebo novější. Na starších Windows však lze provozovat webovou verzi aplikace WhatsApp prostřednictvím webového prohlížeče .
 • Pro nastavení WhatsApp na počítači budete potřebovat zprovozněný WhatsApp na mobilním zařízení iPhone nebo Android. Po zprovoznění bude WhatsApp na počítači synchronizován s WhatsAppem na vašem mobilním zařízení.
 • Ke zprovoznění WhatsApp na počítači budete muset na jeho obrazovce naskenovat QR kód vaším mobilním zařízením. Pro překonání tohoto kroku možná budete potřebovat asistenci vidícího

Instalace

Postup instalace WhatsApp pro systém Windows je následující:

 1. Přejděte na stránku WhatsApp v rámci Microsoft Store.
 2. Jestliže ve vašem webovém prohlížeči vyběhne okno dotazující se na spuštění Microsoft Store, tak v  něm jeho spuštění patřičným tlačítkem povolte.
 3. Po načtení stránky WhatsApp v aplikaci Microsoft Store tabulátorem přejděte na tlačítko „Nainstalovat“ a mezerníkem jej aktivujte. Poté počkejte, než se WhatsApp stáhne a nainstaluje, což se stane v momentě, kdy se tlačítko „Nainstalovat“ změní na „Otevřít“. WhatsApp však nyní ještě neotvírejte, nejprve je totiž potřeba si připravit mobilní telefon s nainstalovanou aplikací WhatsApp.

Otevřete WhatsApp na mobilním telefonu a postupujte následovně:

  1. Přejděte do nastavení. Na telefonech iPhone je to poslední panel nacházející se v pravém dolním rohu obrazovky.
  2. V nastavení přejděte do části „Propojená zařízení“ a tam aktivujte tlačítko „Propojit se zařízením“. Tuto akci bude možná nutné schválit otiskem prstu nebo naskenováním obličeje.
  3. Nyní by se WhatsApp na vašem mobilním telefonu měl dostat do režimu snímání QR kódu fotoaparátem. Pokračovat budete na počítači.
 1. Na počítači spusťte WhatsApp přes nabídku Start stisknutím klávesy Windows, vepsáním textu „WhatsApp“, a poté potvrzením klávesou Enter.
 2. Až se WhatsApp otevře, tak tabulátorem přejděte na tlačítko „Pokračovat“ a mezerníkem jej aktivujte. Jestliže se po aktivaci tlačítka nic nestane, tak se přes Alt + tabulátor přepněte do jiné aplikace a pak zpět do aplikace WhatsApp.
 3. Namiřte kameru telefonu na QR kód zobrazený na vašem počítači.
 4. Po úspěšném naskenování QR kódu by WhatsApp na počítači měl rovnou přejít na obrazovku pro chatování.

Popis společné části základních obrazovek aplikace

Mezi položkami v okně aplikace WhatsApp se pohybujeme standardně tabulátorem, pro jemnější pohyb například v nabídkách pak slouží samotné klávesové šipky.

Na začátku každé základní obrazovky se nachází nabídka pro výběr hlavní funkce aplikace. Tyto funkce můžete vybírat šipkou nahoru a dolů a aktivovat je mezerníkem. K dispozici jsou tyto funkce:

 • Chaty: Slouží pro konverzaci s jinými uživateli především pomocí rychlých krátkých zpráv, ale rovněž i pro zahajování audio nebo video hovorů.
 • Hovory: Umožňuje zobrazení výpisu posledních hovorů, ale jen těch, které jste uskutečnili na počítači.
 • Stav: Umožňuje procházet aktualizace vašich stavů nebo stavů vašich kontaktů, tedy informace o tom, co teď nebo v minulosti dělali.

Dalším stisknutím tabulátoru se přesunete na nabídku s následujícími položkami, které můžete rovněž vybírat šipkou nahoru a dolů a aktivujete je mezerníkem:

 • Zprávy s hvězdičkou: Zobrazí seznam zpráv, které jste označili hvězdičkou.
 • Archivované chaty: Zobrazí seznam chatů, které jste archivovali.
 • Otevřít nastavení: Zobrazí nastavení aplikace WhatsApp jako například možnost přizpůsobení vzhledu aplikace, nebo kdy a jaké budete dostávat oznámení, více viz níže v článku.
 • Profil: Zobrazí možnosti pro změnu profilové fotografie, jména či profilové informace.

Popis obrazovky pro chatování

Základní obrazovka pro chatování s jinými uživateli se kromě již zmíněných společných součástí skládá z následujících prvků, mezi nimiž se můžete pohybovat tabulátorem.:

 •  Vyhledejte nebo zahajte nový chat: Textové pole sloužící pro vyhledávání dřívějších chatů zadáním libovolného textu, který se v hledané konverzaci vyskytuje , nebo textu jež odpovídá klidně jen části jména účastníka  některé dřívější konverzace, popřípadě názvu hledané skupinové konverzace. Pomocí tohoto pole je také možné zahájit novou konverzaci zadáním části jména některého z vašich kontaktů. . Mezi nalezenými výsledky se lze pohybovat šipkou dolů nebo nahoru a volbu požadovaného chatu potvrdit mezerníkem, což kurzor přesune do textového pole pro vepsání nové zprávy do daného chatu.
 • Seznam chatů – Jedná se o seznam všech vašich chatů seřazený podle poslední aktivity od nejnovějšího po nejstarší. U každého chatu odečítač přečte jméno uživatele nebo název skupinové konverzace, počet nepřečtených zpráv a nejnovější zprávu. V seznamu se můžete pohybovat šipkou dolů nebo nahoru. Stisknutím mezerníku na vybraném chatu se chat otevře a kurzor se přesune do textového pole pro vepsání nové zprávy do daného chatu.
 •  Zahájit novou konverzaci: Tlačítko, po jehož aktivaci mezerníkem se vyvolá vyhledávací textové pole, do nějž můžete zadat klidně jen část jména kontaktu, se kterým chcete chatovat. Požadovaný kontakt vyberete ze seznamu, do nějž se dostanete tabulátorem a v seznamu se pohybujete šipkou dolů nebo nahoru. Stisknutím mezerníku na vybraném kontaktu se otevře chat  s tímto kontaktem a kurzor se přesune do textového pole pro vepsání nové zprávy.
 •  Filtrovat chaty podle: Tlačítko, kterým je možné  vyfiltrovat seznam chatů jen na nepřečtené chaty, na chaty s kontakty, které máte nebo nemáte uloženy v mobilu, na skupinové chaty nebo na chaty, v nichž jste rozepsali ale neodeslali zprávu.

Máte-li otevřenou některou konverzaci, tak obrazovka chatu obsahuje ještě následující prvky:

 •  Informace o konverzaci: Tlačítko, přes které se lze dostat k  položkám připojeným do aktuální konverzace jako jsou poslané odkazy nebo mediální a další soubory, popřípadě zobrazit či upravit nastavení aktuální konverzace nebo zobrazit další informace o konverzaci, například zjistit její účastníky.
 •  Videohovor: Tlačítko sloužící pro zahájení video hovoru.
 •  Hlasový hovor: Tlačítko sloužící pro zahájení audio hovoru.
 • Hledat v chatu: Tlačítko sloužící pro hledání určitého textu v historii aktuálně otevřené konverzace. Po aktivaci tohoto tlačítka je možné zadat hledaný text a přes Shift + tabulátor se přesunout na seznam zpráv, kde bude zaměřena odpovídající nalezená zpráva, popřípadě můžete ne úplně vhodně pojmenovanými tlačítky „Zobrazit starší výsledky“ nebo „Zobrazit novější výsledky“ přesunout zaměření v seznamu zpráv na starší, respektive novější nalezenou zprávu. Hledání tedy nefunguje jako filtr, ale pouze přesouvá zaměření aktuální zprávy v seznamu zpráv.
 • „Zprávy“ – Seznam zpráv aktuálně otevřené konverzace. Zprávy se zobrazují od nejstarší po nejnovější a lze je procházet šipkou nahoru nebo dolů.
 • Přidat emoji: Tlačítko umožňující vyhledat a do zprávy vložit smajlíky a jiné ikony vyjadřující emoce, popřípadě také animované gify a nálepky. Po aktivaci tohoto tlačítka budete přesunuti do vyhledávacího pole, kam můžete vepsat např. „úsměv“, tabulátorem přejít do seznamu nalezených usmívajících se emoji, šipkou doprava nebo doleva požadovanou emoji vybrat  a potvrdit mezerníkem. Tím se emoji vloží do zprávy na pozici kurzoru, ale nabídka emoji se tím nezavře, to musíte provést klávesou Escape. Tabulátorem se případně můžete přesunout na prvek, kde šipkou doprava nebo doleva můžete přepnout aktuální kategorii emoji. Dalším tabulátorem se dostanete do seznamu pro přepnutí mezi vkládáním emoji, animovaných gifů nebo nálepek.
 • Připojit přílohu: Tlačítko otevírající nabídku, ze které je možné připojit ke zprávě fotografie, videa, dokumenty, vizitku kontaktů, vytvořit a vložit anketu nebo vytvořit a poslat kresbu. Přes položku „Dokument“ je možné do zprávy připojit i soubory jiného formátu než jen dokument.
 • Napište uživateli: Editační textové pole pro vepsání nové zprávy do aktuální konverzace. Klávesou Enter zprávu odešlete. Nový řádek vložíte  přes Shift + Enter.
 • Nahrát hlasovou zprávu: Tlačítko sloužící pro nahrání hlasové zprávy. Při první aktivaci tohoto tlačítka mezerníkem se zobrazí dialog dotazující se na povolení přístupu k mikrofonu pro aplikaci WhatsApp, kde tabulátorem najeďte na tlačítko „Ano“ a mezerníkem jej aktivujte. Nahrávání hlasové zprávy se zahájí bezprostředně po aktivaci tohoto tlačítka, přičemž fokus se sám přesune na tlačítko „Zahodit hlasovou zprávu“, přes které můžete mezerníkem nahrávání kdykoliv zrušit a neodeslat. Případně je možné přes klávesu tabulátor přejít na tlačítko „Pozastavit nahrávání“. Dalším stisknutím tabulátoru se dostanete na tlačítko „Odeslat hlasovou zprávu“, kterým doposud nahranou zprávu odešlete. Nahrávání je možné kdykoliv zrušit také klávesou Escape. Jestliže jste nahrávání zprávy pozastavili, tak můžete dvakrát stisknout Shift + tabulátor a přesunout se tak na tlačítko „Přehrát nahrávku“, jímž můžete dosud nahranou zprávu přehrát či opětovným stiskem pozastavit. Poté je možné tabulátorem přejít na tlačítko „Pokračovat v nahrávání“ či „Odeslat hlasovou zprávu“.

Práce s chaty

V seznamu chatů jsou po vyvolání kontextového menu, v němž se lze pohybovat standardně šipkou dolů nebo nahoru, k dispozici zejména následující položky, které můžete aktivovat mezerníkem:

 • Označit jako nepřečtené.
 • Připnout nahoru: V seznamu chatu umístí tento chat trvale na začátek seznamu.
 • Ztlumit: Potlačí příjem oznámení z daného chatu na zvolený časový interval.
 • Archivovat: V seznamu chatů  skryje daný chat. K archivovaným chatům máte přístup přes položku zmíněnou dříve v článku.

Práce s přijatými zprávami

K většině akcí s přijatou zprávou se dostanete přes kontextové menu. Mezi dostupné akce patří následující:

 • Reakce jako palec nahoru nebo rudé srdce: Popíšeme si dále v článku.
 • Odpovědět: Umožňuje citovat danou zprávu a odeslat tak na ni odpověď do aktuálního chatu.
 • Zkopírovat: Slouží pro zkopírování zprávy do schránky pro její následné vložení jinam přes Control + V.
 • Uložit jako: Vyvolá standardní dialog prostřednictvím  něhož můžete na disk uložit obrázek, video, hlasovou zprávu či jiný soubor obsažený v dané zprávě.
 • Odpovědět soukromě: Dostupné jen ve skupinových konverzacích a stejné jako „Odpovědět“ výše, ale odpověď bude zaslána do chatu jen s  uživatelem , který danou zprávu poslal.
 • Přeposlat: Umožňuje přeposlat zprávu do jiného chatu.
 • Označit hvězdičkou: Zprávy označené hvězdičkou je možné vyfiltrovat, viz výše.
 • Odstranit: Po aktivaci a potvrzení v následném dialogu dojde k odstranění zprávy pro všechny účastníky chatu. Toto je možné provádět jen s vámi odeslanými zprávami, popřípadě u zpráv jiných účastníků chatu za předpokladu, že jste správcem takového skupinového chatu.
 • Odstranit u mě: Po aktivaci a potvrzení v následném dialogu dojde k odstranění zprávy jen na vaší straně, čili příjemci ji v chatu stále uvidí.
 • Vybrat: slouží pro výběr zprávy pro provádění hromadných akcí s více takto vybranými zprávami.
 • Info: Umožňuje zobrazit informace o zprávě jako čas jejího doručení či přečtení příjemcem, nebo čas zobrazení či přehrání v případě hlasové zprávy. Vyčítání těchto informací však není přístupné.

Netextové zprávy

Jak bylo zmíněno již v úvodu, WhatsApp umožňuje posílat také různé jiné typy zpráv než jen textové. S těmito typy zpráv můžete pracovat následovně:

 • Hlasové zprávy: Přehrávání hlasové zprávy spustíte nebo pozastavíte mezerníkem stisknutém na dané zprávě.
 • Odkazy: Obsahuje-li zpráva nějaké odkazy, tak je možné se na ně postupně přesunout pomocí tabulátoru a mezerníkem případně vybraný odkaz otevřít.
 • Reakce na zprávu: Skutečnost, zda zpráva obsahuje reakci, mezi něž patří například palec nahoru nebo rudé srdce , se bohužel při procházení zpráv šipkou nahoru nebo dolů nedozvíte. K reakcím pro zaměřenou zprávu se musíte dostat tabulátorem. Chcete-li nějakou reakci přidat vy, tak na zprávě vyvolejte kontextové menu, šipkou doprava nebo doleva zvolte požadovanou reakci a mezerníkem potvrďte.
 • Obrázek či video: Ve zvětšeném zobrazení otevřete obrázek či video mezerníkem a zpět se vrátíte klávesou Escape.
 • Soubor jiného typu než obrázek či video: Tabulátorem je možné se přesunout na tlačítko „Otevřít“ a ještě jedním stiskem tabulátoru na tlačítko „Uložit jako“. Tlačítko „Otevřít“ soubor otevře v aplikaci nastavené ve Windows jako výchozí pro daný typ souboru. Tlačítko „Uložit jako“ slouží pro uložení souboru na disk.

Vytváření WhatsAppových skupin

WhatsApp nabízí pro správce skupin poměrně rozsáhlé administrační funkce a nastavení, jejichž popis je mimo záběr tohoto článku. Ukažme si alespoň, jak WhatsAppovou skupinu vytvořit.

 1. Na základní obrazovce pro chat tabulátorem najděte tlačítko „Zahájit novou konverzaci“ a mezerníkem jej aktivujte, anebo použijte zkratku Control + N.
 2. Vyvolá se textové pole nazvané „Hledat“, do něhož nezadávejte žádný text, ale rovnou stiskněte tabulátor pro přesunutí na tlačítko „Nová skupina“ a mezerníkem jej aktivujte.
 3. Budete přesunuti opět do textového pole nazvaného „Hledat“, tentokrát však toto pole slouží pro vyhledání účastníků skupiny. Účastníka přidáte tak, že do tohoto pole napíšete jméno hledaného kontaktu nebo jeho část, šipkou dolů vyberete požadovaný kontakt a označíte jej jako vybraný mezerníkem. Při přechodu do seznamu kontaktů šipkou dolů se nenechte zmást hláškou „Nebyly nalezeny žádné kontakty“. Tuto hlášku odečítač oznámí, i když se nějaké kontakty najdou. Navíc při výběru kontaktů ze seznamu mezerníkem odečítač neposkytne žádnou zpětnou vazbu, abyste věděli, že je kontakt vybrán. Opakovaný stisk mezerníku na kontaktu jeho výběr zase zruší, bohužel opět bez jakékoliv zpětné vazby.
 4. Dalšího účastníka přidáte tak, že se několikerým stisknutím tabulátoru vrátíte zpět na textové pole, kam jste zadávali část jména hledaného kontaktu, a tam tuto část jména smažte. Při mazání dejte pozor, abyste nesmazali také položku představující již přidaného účastníka , mazání znaků tedy skončete těsně před touto položkou. Účastníka poté přidáte tak, že napíšete opět klidně jen část jeho jména, šipkou dolů najedete na kontakt a mezerníkem jej vyberete. Opakováním postupu zmíněného v tomto bodě můžete přidat libovolný počet dalších účastníků.
 5. Jakmile přidáte všechny požadované účastníky, tak opakovaně mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na tlačítko „Další“ a mezerníkem jej aktivujte.
 6. Budete přesunuti do textového pole pro pojmenování vaší nové skupiny. Po zadání jména skupiny se tabulátorem přesuňte na tlačítko „Vytvořit“ a mezerníkem proces vytváření nové skupiny dokončete. Popřípadě klávesou Escape můžete vytváření skupiny kdykoliv zrušit, což budete muset ještě potvrdit tlačítkem „Ano, zrušit“.

Přidání dalšího účastníka do skupinového chatu

Jestliže se kdykoliv později rozhodnete přidat do skupinového chatu někoho dalšího, tak je postup následující:

 1. Na obrazovce otevřeného skupinového chatu opakovaně mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na tlačítko, jehož název začíná slovy  „Informace o konverzaci“, a mezerníkem toto tlačítko aktivujte.
 2. Šipkou dolů najeďte na položku „Účastníci“ a mezerníkem ji aktivujte.
 3. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „Přidat účastníky“ a mezerníkem jej aktivujte.
 4. Budete přesunuti do textového pole nazvaného „Hledat“, pomocí něhož vyhledejte nového účastníka tak, že do tohoto pole napíšete jméno hledaného kontaktu nebo jeho část, šipkou dolů vyberete požadovaný kontakt a označíte jej jako vybraný mezerníkem.
 5. Tabulátorem přejděte na tlačítko „Přidat jednu osobu“ a mezerníkem jej aktivujte. Vyběhne potvrzovací okno, ve kterém mezerníkem  stiskněte tlačítko „Ano“.

Zahajování, přijímání  a ovládání audio a video hovorů

Přestože položku „Hovory“ nalezneme v již zmíněné nabídce pro výběr hlavní funkce aplikace, tak pro zahajování hovorů je stejně jednoduší použít položku „Chaty“, neboť při zvolení položky „Hovory“ na obrazovce poté sice nalezneme textové pole pro hledání hovorů, to nás však po vyhledání kontaktu nakonec stejně přepne do chatů.

Nový audio nebo video hovor tedy nejlépe zahájíme následovně.

 1. Pomocí prvků popsaných výše v článku vybereme existující konverzaci v seznamu chatů nebo zahájíme konverzaci novou.
 2. Hovor zahájíme stisknutím mezerníku na tlačítku „Videohovor“ nebo „Hlasový hovor“, které na obrazovce nalezneme tabulátorem.

Příchozí hovor se ve Windows jeví jako samostatné okno nazvané „Hovor – WhatsApp“, do něhož se lze přepnout přes Alt + tabulátor. V tomto okně se poté lze cyklicky tabulátorem přesouvat mezi tlačítky pro přijetí či odmítnutí hovoru a pro nastavení zařízení. Zjistit jméno volajícího však z tohoto okna jednoduše pomocí odečítače nelze:

 • V případě JAWS je pro zjištění volajícího potřeba použít dotykový kurzor nebo virtualizaci okna přes JAWSKey + Alt + W.
 • V případě NVDA lze volajícího zjistit pomocí objektové navigace, čili přes klávesu NVDA + numerická 6 nebo numerická 4 v rozložení pro desktop, popřípadě klávesu NVDA + Shift + šipka doprava nebo doleva v rozložení pro laptop.

Během hovorů je možné zapnout nebo vypnout mikrofon, zapnout nebo vypnout kameru, ukončit hovor, přidat další účastníky nebo zahájit sdílení obrazovky. Mezi všemi těmito tlačítky se pohybujeme cyklicky tabulátorem a požadované tlačítko aktivujeme mezerníkem.

Nastavení aplikace

V nastavení aplikace WhatsApp, do něhož se dostaneme pomocí položky „Otevřít nastavení“, jak bylo zmíněno výše v článku, nebo přes zkratku Control P, nalezneme kategorie, mezi nimiž se  pohybujeme šipkou dolů nebo nahoru a aktivujeme je mezerníkem. K nastavením pro vybranou kategorii se pak dostaneme tabulátorem. Za zmínku stojí především následující nastavení:

 • V kategorii Obecné možnost „Spustit WhatsApp při přihlášení“.
 • V kategorii Personalizace možnosti vybrat světlý nebo tmavý motiv aplikace a nastavit procentuální zvětšení zobrazení.
 • V kategorii Zkratky: možnost projít seznam všech dostupných klávesových zkratek, vyjma zkratek přidaných odečítačem, viz níže.

Užitečné klávesové zkratky

 • Přesunout se na textové pole pro vyhledání nebo zahájení nového chatu“: Control + F.
 • Vyhledat text v aktuálním chatu: Control + Shift + F.
 • Zahájit novou konverzaci: Control + N.
 • Přepnout do chatu na určité pozici, přičemž pořadí odpovídá pozici chatu v seznamu chatů: Control + klávesa s číslem 1 až 9.
 • Otevřít nabídku pro vyhledávání emoji a jejich vložení do zprávy: Control + Shift + E.
 • Zvětšit nebo zmenšit text: Control + znaménko plus nebo minus.
 • Nastavit text na výchozí velikost: Control + 0.

Klávesové zkratky specifické pro JAWS

Do seznamu  všech klávesových zkratek specifických jen pro odečítač JAWS je možné se kdykoliv dostat stisknutím JAWSKey + F1, poté pomocí tabulátoru najetím na odkaz „Seznam klávesových zkratek JAWS“, a nakonec potvrzením Enterem. Níže jsou uvedeny ty zkratky, které považuji za nejužitečnější. Bohužel mezi zkratkami pro JAWS nenajdeme zkratky pro zapínání či vypínání mikrofonu ani kamery.

 • Přesunout se na pole pro psaní zprávy: Alt + E.
 • Přesunout se na seznam chatů: Alt + C.
 • Přesunout se na seznam zpráv aktuálního chatu: Alt + H.
 • Přečíst poslední zprávu na určité pozici v aktuálním chatu: Alt + klávesa s číslem 1 až 9.
 • Přečíst poslední zprávu na určité pozici virtuálním kurzorem v aktuálním chatu: Alt + Shift + klávesa s číslem 1 až 9.
 • Přečíst jméno a stav příjemce v aktuálním chatu: Alt + S.
 • Zahájit audio hovor: Control + Alt + A.
 • Zahájit video hovor: Control + Alt + V.
 • Připojit ke zprávě přílohu: Alt + X.

Doplněk pro NVDA přidávající klávesové zkratky

Jestliže patříte mezi uživatele odečítače NVDA, tak možná oceníte doplněk WhatsAppPlus, který můžete stáhnout přes tento přímý odkaz. Při spuštěném NVDA  stažený soubor doplňku otevřete a odsouhlaste jeho instalaci tlačítkem „Ano“. Doplněk přidává zejména mnoho dalších klávesových zkratek.

Dále je za hodno upozornit, že klávesové zkratky pro ovládání hovoru přidané doplňkem WhatsAppPlus nejsou globální, čili fungují jen v případě, že se zrovna nacházíte v okně aplikace NVDA.

Všechny klávesové zkratky je možné zobrazit přes dialog vyvolaný zkratkou Alt + H. Níže jsou uvedeny ty, které považuji za nejužitečnější:

 • Přesunout se na pole pro psaní zprávy: Alt + D.
 • Přesunout se na seznam chatů: Alt + 1.
 • Přesunout se na nejnovější zprávu v seznamu zpráv pro aktuální chat: Alt + 2.
 • Přečíst jméno a stav příjemce v aktuálním chatu: Alt + T.
 • Zkopírovat text vybrané zprávy do schránky: Control + C.
 • Otevřít text vybrané zprávy v samostatném okně, kde je možné jej označovat a případně zkopírovat: Alt + C.
 • Zahájit audio hovor: Alt + Shift + C.
 • Zahájit video hovor: Alt + Shift + V.
 • Zapnout nebo vypnout mikrofon: Alt + A.
 • Zapnout nebo vypnout kameru: Alt + V.
 • Přijmout hovor: Alt + Shift + Y.
 • Odmítnout nebo položit hovor: Alt + Shift + N.
 • Připojit ke zprávě přílohu: Control + Shift + A.

Závěr

Obzvlášť po osvojení si několika základních klávesových zkratek dodaných odečítačem JAWS či NVDA může WhatsApp pro Windows oproti své mobilní variantě znatelně usnadnit čtení, vytváření  a další práci se zprávami. V počítačové verzi WhatsApp se navíc nesetkáte s neduhy mobilní verze této aplikace pro systém iOS, kde občas není možné se šviháním prstu dostat na starší zprávy, nebo kdy po použití doteku prstu na obrazovce konverzace sama odroluje daleko do minulosti.

Dále lze konstatovat, že přístupnost WhatsAppu pro Windows se za poslední půlrok znatelně zlepšila. Jeho funkcionalita se průběžně mění, takže výše uvedené informace mohou rychle zastarat. Dá se rovněž říct, že WhatsApp pro Windows patří mezi ty přístupnější komunikátory ve srovnání například s Facebook Messenger nebo Skype.

 

2023-11-02

Zapomenutí důležitých hesel nebo nebezpečí spojené s jejich prolomením je noční můrou mnoha uživatelů informačních technologií. Oproti tomu snem snad každého uživatele je mít bezpečný ale zároveň bezstarostný a jednoduchý přístup k různým internetovým službám, uchovávat hesla a popřípadě jiné citlivé údaje a soubory v bezpečí, a to napříč všemi zařízeními, které k přístupu používáme. Řešení těchto problémů ale nemusí být tak složité, jak se může zdát. Jedním z řešení může být technologie KeePass. O aplikaci KeePass pro počítače se systémem Windows již byla řeč v článku KeePass – vaše hesla na jednom místě a v bezpečí, v němž byly blíže představeny zároveň i základní principy této metody bezpečné správy hesel a jiných dat. Cílem tohoto navazujícího návodu je popsat dobře přístupnou aplikaci KeePassium, která slouží pro stejný účel, avšak zaměřuje se na mobilní zařízení s operačním systémem iOS tak, aby jste měli přístup k vaším citlivým údajům i v případě, že zrovna používáte mobilní zařízení iPhone či iPad.

Představení aplikace KeePassium

KeePassium je s odečítačem obrazovky VoiceOver velmi dobře přístupná a z větší části počeštěná mobilní aplikace systému iOS pro zabezpečenou správu hesel, jiných údajů  a souborů pracující s formáty databáze KeePass. Všechny podstatné funkce aplikace jsou k dispozici bezplatně a bez reklam. KeePassium je vyvíjen jako software s otevřeným zdrojovým kódem, takže její chování je každému volně k nahlédnutí, což by mělo zvýšit důvěru v tuto aplikaci.

Předpoklady

V tomto textu předpokládám porozumění informací uvedených v již zmíněném článku o aplikaci KeePass pro Windows Dále vycházím z toho, že pro účely synchronizace mezi různými zařízeními máte soubor databáze KeePass již uložen na některém cloudovém úložišti jako je Dropbox, OneDrive, iCloud Drive nebo Disk Google, popřípadě v jiném dalším podporovaném úložišti dostupném přes v systému iOS předinstalovanou aplikaci Soubory. Níže v návodu bude uvažováno konkrétně úložiště Dropbox, které, alespoň dle mé vlastní zkušenosti, synchronizuje soubory nejrychleji, nicméně některým uživatelům funguje stejně tak rychle i úložiště OneDrive.

Dalším předpokladem pro používání aplikace KeePassium je, že aplikaci vámi zvoleného úložiště máte ve vašem mobilním zařízení nainstalovanou, a že jste do ní přihlášeni. Zde je případně odkaz na aplikaci Dropbox v obchodu Apple App Store.

Postupy a funkce popsané v tomto návodu se vztahují k aplikaci KeePassium v beta verzi 1.46. Vzhledem k této skutečnosti a k faktu, že aplikace se poměrně rychle vyvíjí, je možné, že některé uvedené informace nebudou odpovídat vámi používané verzi.

Instalace a první spuštění KeePassium

 1. KeePassium stáhněte a nainstalujte klasicky prostřednictvím obchodu Apple App Store. Zde je přímý odkaz.
 2. Při prvním spuštění KeePassium budou nabídnuta tlačítka odpovídající třem možnostem, jak pokračovat:
  1. Vytvořit novou databázi: Použijete v případě, kdy databázi KeePass ještě nemáte založenou , a chcete ji teprve vytvořit. Při zvolení této volby bude zobrazena obrazovka, na níž je možné zejména přepsat jméno vytvářeného databázového souboru  a nastavit heslo databáze. Po odsouhlasení hesla budete moci v  dalším kroku přes nativní prohlížeč souborů zvolit umístění vytvářeného databázového souboru a potvrdit tlačítkem „Uložit“ v pravém horním rohu obrazovky.
  2. Přidat existující databázi: Zvolte, pokud již používáte KeePass databázi na jiném zařízení a máte ji uloženou v nějakém dostupném cloudovém úložišti. V následujících krocích budeme uvažovat volbu právě tohoto tlačítka, protože bude popisován postup, jak existující soubor databáze otevřít z úložiště Dropbox.
  3. Connect to server: Použijte, jestliže soubor databáze chcete vybrat z úložiště OneDrive, avšak nedaří se vám jej zvolit při použití tlačítka popsaném v předchozím bodě například z důvodu restrikcí politiky vaší organizace. Při volbě přístupu k úložišti OneDrive přes toto třetí tlačítko ale mějte na paměti, že tím udělujete aplikaci KeePassium přístup ke všem souborům v OneDrive, kdežto při volbě tlačítka „Přidat existující databázi“ bude KeePassium přistupovat jen k vybranému souboru vaší databáze. Po volbě tohoto třetího tlačítka budete vyzváni k odsouhlasení připojování k externím síťovým službám, které potvrďte tlačítkem „Allow network access“. Následně se ještě budete muset přihlásit k vašemu účtu od Microsoftu a povolit aplikaci KeePassium přístup k vašemu úložišti.
 3. Po zvolení tlačítka „Přidat existující databázi“ se zobrazí nativní prohlížeč souborů, přičemž aktivní bude panel „Historie“. U spodního okraje obrazovky se přepněte na panel „Prohlížení“.
 4. Nyní bude zobrazena pravděpodobně složka v úložišti iCloud Drive. Chcete-li vybrat soubor databáze KeePass z jiného úložiště, tak poklepejte na tlačítko pro pohyb zpět nacházející se v levém horním rohu obrazovky.
 5. Jestliže se v oblasti  pod nadpisem „Umístění“ nenachází položka se jménem požadovaného úložiště, tedy „Dropbox“, tak v pravém horním rohu obrazovky poklepejte na tlačítko „Další“, a poté zvolte možnost „Upravit“. Posléze na obrazovce najděte položku „Dropbox“ a napravo od ní poklepejte na přepínač, který hlásí stav vypnuto tak, aby stav změnil na zapnuto. Provedené změny potvrďte tlačítkem „Hotovo“ nacházejícím se v pravém horním rohu obrazovky. Nyní by se už měla na obrazovce vyskytovat položka požadovaného úložiště, tedy „Dropbox“, na kterou poklepejte.
 6. Ve zvoleném úložišti najděte soubor vaší databáze a poklepejte na něm.
 7. Zobrazí se obrazovka, na které zadejte heslo k vaší databázi a potvrďte tlačítkem „Odemknout“. Na další obrazovce se poté možná zobrazí výzva ke chránění KeePassium před neoprávněným přístupem pomocí zámku. K tomu se dostaneme později, pro tentokrát tedy poklepejte na tlačítko „Zavřít“.

Práce s aplikací

Základní obrazovka

Po úspěšném přidání a odemčení databáze by se na obrazovce měly zobrazit následující položky:

 • Zpět: Tlačítko, kterým se přesunete na obrazovku pro výběr právě používané databáze.
 • Vytvořit: Tlačítko, které po aktivaci umožňuje výběr z následujícího:
  • Vytvořit skupinu: Zobrazí jednoduchou obrazovku pro vytvoření nové skupiny, což je v podstatě složka obsahující záznamy nebo další skupiny v databázi. Skupina se vytvoří do právě otevřené databáze nebo v ní právě otevřené skupině.
  • Vytvořit záznam: Přesune vás na obrazovku pro vytvoření nového záznamu, což bude popsáno níže.
 • Hledat: Textové pole pro vyhledávání záznamů. Prohledávány jsou názvy záznamů, uživatelská jména, webové adresy a poznámky.
 • Největší oblast obrazovky tvoří výpis záznamů a popřípadě skupin aktuálně otevřené databáze nebo skupiny. Poklepáním na záznam se dostanete do jeho detailu, kterému je věnována samostatná podkapitola níže, a poklepáním na skupinu tuto skupinu otevřete.
 • Panel nástrojů skládající se z následujících tlačítek:
  • Sort Order: Slouží pro změnu řazení výpisu záznamů. Nepodařilo se mi ale seřadit záznamy například podle jejich titulků.
  • Random Generator: Nástroj, přes který si můžete kdykoliv nechat vygenerovat náhodné silné heslo pro uložení do schránky a následné vložení do formuláře například při registraci na webové stránce. K dispozici jsou tři varianty hesla – základní  (basic) skládající se z písmen a číslic, expertní skládající se z písmen, číslic a speciálních znaků a nakonec heslová fráze (Passphrase) skládající se z řetězce za sebou následujících anglických slov. Požadovanou variantu hesla zkopírujete do schránky přes tlačítko „Kopírovat“ nebo poklepáním na zobrazené vygenerované heslo.
  • Obnovit: Slouží pro ruční vyžádání synchronizace databáze. Doporučuji použít vždy před tím, než začnete s vaší databází pracovat.
  • Database Operations: Zobrazí nabídku určitých operací s aktuální databází. Za zmínku stojí možnost změnit hlavní klíč databáze nebo možnost si přes tlačítko „Password Audit“ vyžádat bezpečný audit pro zjištění, zda se některá z vašich hesel neobjevila na Internetu v databázi uniklých hesel.
 • Settings: Slouží pro přístup do nastavení aplikace KeePassium. Některá užitečná nastavení jsou zmíněna na konci článku.

Vytváření nového záznamu

K vytváření nového záznamu se dostanete ze základní obrazovky databáze nebo otevřené skupiny přes již zmíněné tlačítko „Vytvořit“ nacházející se v pravém horním rohu, a poté zvolením tlačítka „Vytvořit záznam“. Na obrazovce vytváření záznamu nás budou zajímat zejména následující položky:

 • Zrušit: Tlačítko pro zrušení vytváření záznamu.
 • Hotovo: Dokončí vytváření záznamu.
 • Název záznamu: Textové pole pro zadání pojmenování záznamu, které je jako jediný údaj v rámci záznamu povinné. Ve výchozím stavu je název nastaven na text „Nový záznam“.
 • Uživatelské jméno: Textové pole, které využijete, jestliže přidáváte záznam skládající se z přihlašovacích údajů například k nějaké webové stránce.
 • Heslo: Textové pole pro zadání přístupového hesla. Rovněž využijete při vytváření záznamu pro přihlašovací údaje například k webové stránce.
 • Ukázat heslo: Tlačítko, které po aktivaci odkryje heslo zadané v předchozí položce. Slouží pro ověření, že jste heslo zadali správně.
 • Random Generator: Tlačítko, jež po aktivaci zobrazí obrazovku pro generování náhodného velmi silného hesla. Na dané obrazovce využijeme především následující tlačítka:
  • Zpět: Vrátí vás zpět na obrazovku pro vytváření nového záznamu bez použití vygenerovaného hesla.
  • Kopírovat: Zkopíruje vygenerované heslo do schránky. Hodí se, pokud se zrovna registrujete na nějaké webové stránce.
  • Generate: Vygeneruje nové silné heslo.
  • Hotovo: Zvolí vygenerované heslo a vrátí vás na obrazovku pro vytváření nového záznamu.
 • URL: Textové pole pro uložení webové adresy k záznamu. Hodí se pro pozdější použití v momentě, kdy se chcete přihlásit pomocí v záznamu uložených přihlašovacích údajů. Na takto uloženou adresu je později možné snadno přejít přímo z aplikace KeePassium.
 • Poznámky. Textové pole pro uložení libovolného textu k vytvářenému záznamu. Využijete například pro uložení platebních údajů debetní nebo kreditní karty, údajů uvedených na občanském průkazu či cestovním pasu nebo pro uchování sériových klíčů k programům a podobně.

Po vytvoření nového záznamu budete přesunuti na obrazovku s detailem tohoto záznamu. Jedná se o stejnou obrazovku, jako se zobrazí při poklepání na záznam v databázi nebo v otevřené skupině záznamů, což je popsáno v následující podkapitole.

Prohlížení detailu záznamu

Po poklepání na záznam v databázi nebo v otevřené  skupině záznamů se zobrazí obrazovka detailu tohoto záznamu s následujícími položkami:

 • Zpět: Tlačítko pro navrácení zpět do otevřené databáze nebo skupiny záznamů.
 • Upravit: Tlačítko, kterým se dostanete na obrazovku pro úpravu názvu záznamu, uživatelského jména, hesla a dalších údajů aktuálního záznamu. Jedná se o totožnou obrazovku jako již byla popsána výše při vytváření nového záznamu.
 • Panel nástrojů s následujícími tlačítky, které ovlivňují, co se pod tímto panelem nástrojů zobrazí:
  • Obecné: Zobrazí údaje, které jste pro aktuální záznam vyplnili. Poklepáním na název zaměřeného údaje, například na položku „Heslo“, zkopírujete jeho hodnotu do schránky. Dále je zde možné skryté heslo odhalit poklepáním na tlačítko „Zobrazit jako prostý text“.
  • Soubory: Bude blíže popsáno v následující podkapitole.
  • Historie: Zobrazí data vytvoření, poslední změny a posledního zobrazení aktuálního záznamu. Je zde také možné procházet časové revize aktuálního záznamu, čili jeho předchozí stavy, včetně dřívějších souborů, které jste třeba u záznamu později odstranili.

Práce s přiloženými soubory

Jak bylo nastíněno v předchozí kapitole, k přidávání, prohlížení, odstraňování a další manipulaci se  soubory přiloženými k záznamům se dostanete z detailu požadovaného záznamu aktivací tlačítka „Soubory“. Toto tlačítko zobrazí následující položky:

 • Soubory přiložené k aktuálnímu záznamu: Poklepáním na soubor zobrazíte jeho náhled, který si poradí s textovými soubory, obrázky, ale například i se zobrazením wordových dokumentů jako prostého textu. V náhledu nechybí ani tlačítko pro nasdílení souboru do jiné aplikace. Šviháním jedním prstem nahoru nebo dolů na souboru je možné volit mezi akcemi jeho přejmenování, uložení do zvoleného úložiště, nebo odstranění ze záznamu.
 • Přidat soubor: Slouží pro přiložení libovolného souboru prostřednictvím nativního prohlížeče souborů. Je možné přidat také fotografii z nativní galerie nebo přímo možnost pořídit fotografii. Lze tak přiložit například různé soubory softwarových klíčů nebo fotografie osobních dokladů.

Rychlejší práce se záznamy a skupinami pomocí akcí na rotoru

Pro základní práci se záznamy není potřeba poklepáním na záznam otevírat obrazovku jejich detailu a hledat požadovaná tlačítka. K dispozici na každém záznamu jsou totiž akce na rotoru. Šviháním jedním prstem nahoru nebo dolů na záznamu tedy můžete vybrat z následujících možností:

 • Kopírovat username: Zkopíruje do schránky uživatelské jméno.
 • Kopírovat password: Zkopíruje do schránky heslo.
 • Kopírovat URL: Zkopíruje do schránky webovou adresu.
 • Kopírovat notes: Zkopíruje do schránky poznámku.
 • Upravit: Přesune vás na obrazovku pro úpravu záznamu.
 • Odstranit: Po následném odsouhlasení odstraní záznam.

Obdobně jsou akce dostupné také na skupinách, kde je možné šviháním nahoru nebo dolů volit mezi možnostmi upravit, odstranit nebo aktivovat, čili otevřít danou skupinu.

Přidání nebo odebrání databáze

Chcete-li do KeePassium přidat další databázi, tak se postupně přes tlačítko „Zpět“ v levém horním rohu obrazovky dostaňte až na obrazovku, na níž najdete výpis všech přidaných databází. Na této obrazovce se v jejím pravém horním rohu nachází tlačítko „Přidat databázi“, jež zobrazí nabídku s možnostmi, které už byly popsány v kapitole „Instalace a první spuštění KeePassium“.

Jestliže chcete nějakou databázi z KeePassium naopak odebrat, tak na zmíněné obrazovce s výpisem přidaných databází najeďte na dotyčnou databázi, šviháním jedním prstem nahoru vyberte akci „Odebrat“ a poklepáním potvrďte. Soubor databáze tímto nebude smazán z příslušného úložiště, jen se odstraní z tohoto výpisu.

Užitečná nastavení

Nastavení zamykání a odemykání aplikace pomocí Touch ID nebo Face ID

Ve výchozím stavu je aplikace KeePassium nastavena tak, že si trvale pamatuje hlavní hesla ke všem přidaným databázím. Zároveň jsme při prvním spuštění aplikace nenastavili zámek celé aplikace, takže kdykoliv se nyní do KeePassium přepnete, tak budete mít okamžitý přístup k veškerému obsahu vašich databází. To pochopitelně není příliš bezpečné a měli bychom to napravit.

KeePassium je možné nastavit tak, aby hlavní hesla databází zapomněl ihned po opuštění aplikace nebo po zvoleném časovém intervalu. Vzhledem k tomu, že hlavní heslo databáze by nemělo být snadno uhodnutelné nebo prolomitelné, a že opakované zadávání takového silného hesla by bylo zvláště při použití odečítače obrazovky poměrně deprimující, tak nastavení jeho zapomínání není příliš uspokojivým řešením. Naštěstí je ale možné místo  nutnosti zadávat hlavní heslo při přístupu do vašich databází vyžadovat již zmíněný zamykací kód pro celou aplikaci KeePassium. Tento zamykací kód se skládá z libovolného počtu znaků, rozumné je však nastavit jej na minimálně šest číslic podobně, jako máte nastavený kód zámku mobilního zařízení. Další dobrou zprávou je, že spolu s  aktivací tohoto zamykacího kódu pro KeePassium bude umožněno místo tohoto zamykacího kódu používat také biometrické ověření, tedy Touch ID nebo Face ID dle vašeho mobilního zařízení. Zamykací kód tak může sloužit jen jako záložní alternativa v případě, kdy vás vaše zařízení odmítá ověřit prostřednictvím biometrie.

Pro zapnutí zamykacího kódu aplikace spolu s alternativou v podobě ověření pomocí biometrie postupujte následovně:

 1. Aktivujte tlačítko „Settings“ umístěné v pravém dolním rohu základní obrazovky aplikace KeePassium.
 2. Poklepejte na tlačítko začínající slovy „Ochrana aplikace, zámek“.
 3. Aktivujte přepínač ohlášený jako „Zapnout zámek?“.
 4. Fokus se přesune do textového pole, kam zadejte vámi zvolený zamykací kód pro KeePassium. Zvolení alespoň šesti číslic je dobrým kompromisem mezi obtížností uhádnutí jinou osobou a snadností zadávání v momentě, kdy selže biometrické ověření.
 5. Nakonec potvrďte tlačítkem „Uložit přístupový kód“.

Automatické vyplňování přihlašovacích údajů v aplikacích a na webových stránkách

Díky integraci do systému je možné KeePassium nastavit tak, aby jste v aplikacích nebo na webových stránkách mohli vkládat uživatelská jména a hesla automaticky bez nutnosti opustit danou aplikaci, přejít do KeePassium, zkopírovat požadovaný údaj, vrátit se zpět a ručně vložit tento údaj do příslušného textového pole. Tuto funkci lze nastavit následovně:

 1. Přejděte do systémové aplikace Nastavení, čili nikoliv do nastavení aplikace KeePassium, ale Nastavení v systému iOS.
 2. Přejděte do části „Hesla“ a ověřte se pomocí Touch ID nebo Face ID.
 3. Poklepejte na tlačítko „Volby hesla“, dříve se obdobné tlačítko Jmenovalo „Automatické vyplnění hesel“.
 4. Ujistěte se, že máte přepínač „Automatické vyplnění hesel“ ve stavu zapnuto, a poté že pod nadpisem „Povolit vyplňování z“ máte ve stavu vybráno položku „KeePassium“. Pokud ve stavu vybráno KeePassium není, tak jej do něj přepněte poklepáním.

Po zapnutí tohoto automatického vyplňování je možné uživatelské jméno spolu s heslem do přihlašovacího formuláře některé aplikace nebo webové stránky vložit  následovně:

 1. V přihlašovacím formuláři aktivujte textové pole pro zadání uživatelského jména.
 2. Nad virtuální klávesnicí poklepejte na tlačítko „Automaticky vyplnit heslo“, dříve se toto tlačítko jmenovalo „Hesla“.
 3. Nyní by KeePassium sám měl nabídnout potenciální odpovídající záznamy. Pokud zde odpovídající záznam nemůžete nalézt, tak lze pomocí tlačítka „Hledat“ a následným zadáním hledaného textu prohledat celou vaši databázi pro jiný záznam.
 4. Poklepáním na odpovídající záznam patřičné údaje automaticky vyplníte do přihlašovacího formuláře.

Automatické vyplňování přihlašovacích údajů v jednom kroku

Placená verze aplikace KeePassium jde v zjednodušování procesu automatického vyplňování uživatelských jmen a hesel ještě dále. Umožňuje totiž vyplnit přihlašovací údaje v jednom kroku pouhým poklepáním na položku odpovídající nejrelevantnějšímu nalezenému záznamu z vaší databáze. Tuto funkci zapnete následovně:

 1. Aktivujte tlačítko „Settings“ umístěné v pravém dolním rohu základní obrazovky aplikace KeePassium.
 2. Poklepejte na tlačítko „Vyplňování hesel“.
 3. Poklepejte na přepínač „Automatické vyplňování“ tak, aby se přepnul do stavu zapnuto.

Po zapnutí této funkce by se při aktivaci textového pole pro zadání uživatelského jména v přihlašovacím formuláři mělo nad virtuální klávesnicí zobrazit tlačítko, které bude mít ve svém názvu text „KeePassium“ a dále uživatelské jméno záznamu, který KeePassium vyhodnotilo jako nejrelevantnější.

Přenastavení doby uchovávání údajů ve schránce

Údaje, které prostřednictvím aplikace KeePassium zkopírujete do schránky, jako jsou zejména hesla nebo uživatelská jména, se z bezpečnostních důvodů v této schránce udrží jen zvolený časový interval, ve výchozím nastavení je to 60 sekund. Po uplynutí tohoto času se schránka smaže a nebude tedy možné údaj vložit například do formuláře pro zadání přihlašovacích údajů v Safari. Chcete-li tento interval zkrátit, prodloužit nebo vypnout, tak postupujte následovně:

 1. Aktivujte tlačítko „Settings“ umístěné v pravém dolním rohu základní obrazovky aplikace KeePassium.
 2. Poklepejte na tlačítko pojmenované jako „Ochrana dat, hlavní klíče, soubory s klíčem“.
 3. Aktivujte tlačítko „Časový limit schránky, 60 s“.
 4. Poklepáním zvolte požadovaný interval nebo položku „Nikdy“.

Vlastnosti placené verze

Placená verze je dostupná přes nákup v aplikaci, buď jako předplatné nebo jako jednorázová platba za 499 Kč. Měsíční předplatné stojí 49 Kč měsíčně, roční 349 Kč ročně. Prémiové funkce jsou k dispozici případně také bezplatně v rámci dvoutýdenní zkušební verze.

Placená verze přidává zejména následující užitečné funkce:

 • Možnost přidat více než jednu databázi.
 • Možnost automaticky vyplnit přihlašovací údaje ve webových prohlížečích nebo aplikacích v jednom kroku, viz výše.

Závěr

KeePassium je poměrně přehledná a přístupná aplikace, která dobře plní svůj účel, a to už ve své bezplatné variantě. Zprovoznění této formy přístupu k vašim citlivým údajům pro mobilní zařízení se systémem iOS sice stojí jisté větší počáteční úsilí, ale vzhledem k tomu, že tím docílíte podstatně vyššího  pohodlí a bezpečí, tak myslím, že tato aplikace stojí minimálně za zkoušku.

2023-06-30

V tomto díle našeho seriálu o přístupnosti si popíšeme základní obecné požadavky na webové formuláře. Zejména se ale blíže zaměříme na jedno z přístupných řešení implementace validace webových formulářů a ukážeme si, jak už je u těchto našich článků zvykem, jak takové funkční řešení může vypadat v praxi.

Základní obecné požadavky na formulář

 • Povinná pole formuláře by měla mít nastavena atribut aria-required="true". To je informace pro odečítače obrazovky, aby při zaměření pole fokusem klávesnice uživateli oznámily, že pole je povinné.
 • Chybná pole by měla mít pomocí JavaScriptu nastavena atribut aria-invalid="true" v závislosti na tom, jestli je pole chybně vyplněno nebo ne. Podobně i zde tento atribut způsobuje, že stav platnosti pole bude uživateli odečítače ohlášen při zaměření tohoto pole fokusem klávesnice.
 • Chybná i povinná pole by neměla být vyznačena jen pomocí barvy, ale také ikonkou například vykřičníku respektive hvězdičkou, aby tato informace byla přístupná i pro barvoslepé uživatele.
 • Pokud možno, tak pro svázání polí s jejich pojmenováním používejte raději element <label for="id-svazaneho-pole">, neboť oproti svázání pomocí atributu aria-labelledby umožníte, že dané pole bude možné aktivovat vedle kliknutí na toto pole také kliknutím na jeho pojmenování. To se hodí především u zaškrtávacích polí, na které se myší hůře trefuje.
 • U polí pro vyplnění hesla je dobré uvést požadavky na heslo ještě před jeho chybným zadáním. Tyto požadavky by pak měly být svázány s příslušným polem pro zadání hesla pomocí atributu aria-describedby. To zajistí, že požadavky na heslo budou přečteny odečítačem v momentě přesunutí fokusu klávesnice na dané pole.
 • Vedle polí pro vyplnění hesla je dobré přidat ještě řádně pojmenované zaškrtávací pole, které když zaškrtnete, tak se zadané heslo odkryje, aby uživatel měl kontrolu, že heslo zadal správně.
 • Pole, které je zrovna zaměřené fokusem klávesnice, by mělo být vizuálně zvýrazněno. Toho lze docílit použitím pseudotřídy :focus a nastavením CSS vlastnosti outline.

Možné přístupné způsoby validace formulářů

Při realizaci přístupné validace webového formuláře se nejčastěji setkáváme s těmito dvěma způsoby chování:

 1. Chybové hlášky o špatně zadaných formulářových polích se zobrazí a jsou přečteny odečítačem obrazovky už v momentě přesunutí fokusu klávesnice mimo chybné pole. Výhodou tohoto přístupu je, že se o chybě dozvíme hned. Nevýhodou je skutečnost, že takovou validaci není úplně triviální správně a přístupně implementovat a také to, že případné hlášení o chybě při každém přesunu fokusu mimo pole může být pro uživatele otravné nebo matoucí.
 2. Chybové hlášky se zobrazují hromadně až po pokusu o odeslání formuláře. Výhodou je poměrná jednoduchost implementace a přehlednost pro uživatele, nevýhodou je pro uživatele nutnost projít celým formulářem až k tlačítku pro jeho odeslání, aby se o případných chybách dozvěděl. Na toto řešení se blíže zaměříme dále v tomto článku.

Popis přístupného řešení validace formuláře

Aby byla validace webového formuláře dobře přístupná, měla by splňovat následující kritéria:

 • Chybové hlášky by měly být s příslušným chybně zadaným polem svázány přes atribut aria-describedby. To zaručí, že v momentě přesunutí fokusu klávesnice na chybné pole budou patřičné hlášky odečítačem přečteny.
 • Při pokusu o odeslání formuláře proběhne validace všech jeho polí najednou a v případě, že je některé z polí chybně vyplněno, se fokus přesune na první takové chybné pole, což díky atributu aria-describedby popsaném v předchozím bodu zároveň způsobí přečtení první patřičné chybové hlášky odečítačem.
 • Po úspěšném odeslání formuláře by se uživatel odečítače o této skutečnosti měl dozvědět. To zajistíme nejlépe tak, že hlášku o úspěchu zobrazíme v elementu s atributem aria-live="assertive".

Funkční ukázka

Zdrojový kód ke stažení

Související kritéria úspěšnosti WCAG

Výše popsaná implementace formuláře s validací splňuje především následující kritéria úspěšnosti Pokynů pro zpřístupnění webového obsahu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines):

Autor: Adam Samec

2023-04-05

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 se na sociální síti Clubhouse, v klubu Potměchuť, uskutečnilo čtyřiadvacáté setkání příznivců moderních informačních technologií.

V tomto článku vám přinášíme souhrn hlavních témat v tomto vydání probíraných, podrobnější informace se jako obvykle dozvíte v Podcastu (MP3) z tohoto setkání.

Přehled všech minulých vysílání najdete na webové stránce Téčka Plus.

Hlavní témata čtyřiadvacátého vysílání

 • V naší nové rubrice, pracovně nazvané ABC, byla hlavním tématem umělá inteligence, zkráceně AI. Při té příležitosti jsme v Téčku Plus přivítali autora známé aplikace Cash Reader Tomáše Jelínka, který posluchačům sdělil mnoho pozoruhodných informací ze zákulisí vývoje této aplikace a rovněž zodpověděl všechny naše všetečné dotazy.
 • V rubrice Loby jsme tentokrát přivítali nového redaktora časopisu Téčko Jakuba Blažka. Jakub se s posluchači podělil o své obecné zájmy na poli informačních technologií a samozřejmě došlo i na témata, kterým by se při psaní příspěvků do časopisu Téčko nejraději věnoval.
 • V samostatném tematickém příspěvku nám Ondrej Rosík představil aktuální novinky a vylepšení v mobilním řešení Corvus, jde například o možnost rozpoznávání slovenských paragonů či o obecná vylepšení práce s klávesnicí.
 • V posledním samostatném příspěvku jsme se věnovali současné přístupnosti datových schránek. V úvodu Jožka Budzák posluchačům v předtočeném rozhovoru popsal základní možnosti při používání tohoto řešení, následně Honza Šnyrych Jožkův popis doplnil dalšími informacemi, které s přístupností datových schránek souvisejí.

Jestliže vás kterékoliv ze zde zmíněných témat zaujalo, více informací o něm se dozvíte ve našem zvukovém podcastu (MP3).

Na setkání s vámi při příštím vysílání 27. 4. se těší
Radek Seifert, Jiří Fenz, Michal Jelínek a Jan Šnyrych

2023-03-27

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 se na sociální síti Clubhouse, v klubu Potměchuť, uskutečnilo třiadvacáté setkání příznivců moderních informačních technologií. V tomto článku vám přinášíme souhrn hlavních témat v tomto vydání probíraných, podrobnější informace se jako obvykle dozvíte v Podcastu (MP3) z tohoto setkání. Přehled minulých vysílání najdete na stránce Téčka Plus.

Oznámení a tipy

 • Od ledna letošního roku budou kromě klasických setkání Téčka plus každý druhý čtvrtek v měsíci ve večerních hodinách probíhat neformální setkání na síti Clubhouse. Při těchto setkáních, obecně nazvaných Teepee budete mít možnost neformálně podiskutovat o aktuálních tématech z námi sledované oblasti, podělit se s ostatními o své zkušenosti či naopak nové zkušenosti a poznatky získat.
 • Od ledna 2023 budou v časopise Téčko působit dva noví redaktoři, konkrétně Jakub blažek a Benjamin Levíček.

Hlavní témata třiadvacátého vysílání

 • V naší nové rubrice Loby, ve které vám budeme představovat něčím pozoruhodné osoby ze světa asistivních technologií nám Benjamin Levíček zprostředkoval svou uživatelskou zkušenost s aplikací Seeing assistant move
 • V rubrice Rokování aneb do roka a do dne nám Zdeněk Bajtl obecně představil fungování nové služby Přestupuj a následně v praktické ukázce demonstroval její implementaci v aplikaci CGTransit.
 • V samostatném příspěvku nám Michal Jelínek představil novinky napříč operačním systémem Android vybavenými mobilními zařízeními, novými aplikacemi v telefonech BlindShell počínaje a vylepšeními odečítače obrazovky TalkBack konče. V závěru tohoto příspěvku došlo i na popis nové verze mobilního telefonu smartVision od francouzské společnosti Kapsis.
 • V rubrice Hodinky nebo holínky Marek Salaba posluchačům osvětlil rozdíly mezi běžnou a přístupnou powerbankou, svůj příspěvek následně doplnil i praktickou ukázkou na českém trhu nově prodávané přístupné powerbanky Energrid VS810PD.
 • V samotném závěru tohoto vydání Honza Šnyrych shrnul slevy a zvýhodnění, nabízené tuzemskými mobilními operátory držitelům průkazů ZTP a ZTP/P.

Závěr

Jestliže vás kterékoliv ze zde zmíněných témat zaujalo, více informací o něm se dozvíte ve našem zvukovém podcastu (MP3).

Na setkání s vámi při příštím vysílání se těší
Realizační tým Téčka Plus

2023-03-23

Úvod a teorie

Datová schránka dále jen „DS“ je elektronický nástroj spravovaný MV ČR, který umožňuje fyzické nebo právnické osobě elektronickou formou komunikovat se státní správou a samosprávou bezplatně. Případně umožňuje za poplatek komunikaci mezi soukromými uživateli DS. Jsou dva typy DS podle způsobu vzniku, a to DS zřízena ze zákona a DS zřízena na žádost viz dále. Zároveň můžeme rozdělit DS podle druhu a to na:

 • DS fyzické osoby (pro soukromé nepodnikající osoby),
 • DS podnikající fyzické osoby (osoba mající např. živnostenský list),
 • DS právnické osoby (jedná se o DS firem, kterou mohou spravovat oprávněné osoby).

Jedna osoba může vlastnit nebo mít přístup k více DS a musí DS používat k účelům, ke kterým je příslušná.

Příklad: Člověk vlastní DS fyzické osoby, kterou použije pro podání žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku nebo pro dotaz na úřad za svoji osobu. Druhou DS má jako podnikající fyzická osoba a použije ji pro podání daňového přiznání, případně pro komunikaci týkající se jeho živnosti. Další DS má ve správě jako pověřená osoba ve firmě nebo jako člen výboru SVJ a tuto DS použije výhradně při výkonech, které se vztahují k dané funkci nebo firmě.

Právní platnost dokumentů

Elektronický dokument, který nám přijde DS je právně platný, ale pokud bychom ho vytiskli, tak tuto platnost pozbývá. Abychom zachovaly platnost elektronického dokumentu, můžeme s ním dále „pracovat“ v digitální nezměněné podobě anebo pokud dokument potřebujeme v papírové podobě, můžeme provést autorizovanou konverzi. Tuto funkci najdeme v příchozí zprávě pod tlačítkem „Konvertovat“. Dokument se uloží do Úschovny Czech POINTu a následně do 30 dnů můžeme požádat na Czech POINTu o jeho vytištění. Tento papírový dokument má právní hodnotu originálu.

Podpis Fikcí

Námi zaslaný dokument DS má právní platnost, jako by byl podepsaný digitálním podpisem, tedy stejnou jako bychom poslali námi podepsaný dokument v papírové podobě.

Autorizovaná konverze

Z logiky věci vyplývá, že takto nemůžeme jednoduše poslat papírový dokument, který podepsal někdo jiný. Pokud chceme poslat DS dokument, který máme v papírové podobě a je na něm podpis další osoby, musíme provést autorizovanou konverzi. S papírovým dokumentem musíme dojít na poštu nebo jiné místo se službou Czech POINT a tam požádat o Autorizovanou konverzi. Na poště dokument naskenují a pošlou nám do DS informaci o tom, kde si jimi naskenovaný a ověřený dokument můžeme stáhnout. Služba je zpoplatněna Kč 30,- s DPH za jednu stranu. Tento dokument bude v PDF/A a na konci bude přidaná jedna strana s informací o provedené konverzi. Takto z digitalizovaný dokument můžeme následně poslat DS.

Zřízení DS

Je několik možností, jak si pořídit DS.

Zřízení DS ze zákona

 • Živnostníkům (např. maséři, ladiči a další osoby působící na živnostenský list) na začátku roku 2023 (leden až březen) vytvoří DS automaticky stát. Poštou na korespondenční adresu dané osoby přijde písemný dopis, ve kterém jsou uvedeny přístupové údaje s pokyny. Automaticky je DS zřízena i dalším právním subjektům, které jí ze zákona mít musí.
  Pokud osoba, jíž se to týká, vlastní Identitu občana (např. bankovní identitu), nemusí přístupové údaje v dopise využít a může se přihlásit přes Identitu občana a schránku si aktivovat. Poté se bude do DS přihlašovat Identitou občana a přihlašovací údaje v dopise nemusí vůbec použít.

Zřízení DS na žádost

 • Můžeme použít Identitu občana (Bankovní identitu), kterou se přihlásí na webové stránce https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/ v sekci „Přihlášení“ přes odkaz „Identitou občana“. Po přihlášení může potvrdit tlačítko „Zřídit datovou schránku“ v tuto chvíli se zřídí / aktivuje DS. Po opětovném přihlášení a odsouhlasení správy osobních údajů se dostaneme do zřízené DS. Nemusí se tedy nikde žádat, stačí se přihlásit.
 • Osobně podáme žádost na CZECH POINTu a po ověření totožnosti podle osobních dokladů nám většinou vše vyřídí a odcházíme s přihlašovacími údaji k DS.
 • Písemně, po vyplnění elektronického formuláře k stažení zde: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/files/1015_zadost_zrizeni_ds.zfo , který si vytiskneme a necháme si na něm úředně ověřit podpis, zašleme na adresu:

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha. 7

Žádost je obvykle vyřízena do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.

Přihlášení do DS

Aktivace DS a přihlášení Bankovní identitou (Identitou občana)

Pokud máme internetové bankovnictví, můžeme si DS aktivovat a přihlásit se do ní pomocí Bankovní identity.

Internetová adresa pro přihlášení do DS je: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/

Vyhledáme nadpis „Přihlášení“, dále dolní šipkou procházíme několik možností přihlášení.

Potvrdíme odkaz „Identitou občana“ (Bankovní identita), někdy se po otevření zobrazí požadavek na povolení souborů Cookies, tlačítkem „Souhlas“ je povolíme. Na následující stránce je na konci rozbalovací tlačítko „Bankovní identita“.

Po jeho potvrzení se rozbalí nabídka bank, kam se můžeme přihlásit stejně jako jsme zvyklí do internetového bankovnictví.

Tabulátorem vybereme naši banku a po otevření zadáme přihlašovací údaje.

Po úspěšném přihlášení se otevře formulář. Nachází se zde informace: „Beru na vědomí, že udělením trvalého souhlasu budou kvalifikovanému poskytovateli služby vydány moje údaje...“ a přejdeme na tlačítko „Uděluji trvalý souhlas“ a potvrdíme.

Může se stát, že se objeví hlášení:

Platnost vaší přihlašovací stránky vypršela a výzva k opětovnému přihlášení.

Může to být tehdy, když jsme předtím nepovolili cookies. V takovém případě by mělo stačit opět otevřít stránku DS a vybrat způsob přihlášení.

Pokud je přihlášení úspěšné, najdeme na stránce tlačítko „Zřídit schránku fyzické osoby“ a potom ještě tlačítko „Zřídit schránku“. Samozřejmě pokud máme již DS zřízenou a aktivovanou např. automaticky od státu, tak tento krok je vynechán. Případně zde bude možnost zřídit i další DS např. pro podnikající fyzickou osobu. Můžeme si tedy zřídit několik DS viz výše.

Teď se již objeví nadpis „Vítejte ve vaší datové schránce“.

Je zde nabídka několika kroků, abychom mohli schránku používat bezpečně a pohodlně.

Potvrdíme tlačítko „Pokračovat“.

Objeví se formulář. Vložíme e-mailovou adresu, na ni nám budou přicházet notifikace, upozornění vždy, když budeme mít v DS novou zprávu.

Pak přejdeme na tlačítko „Poslat ověřovací kód“.

Do e-mailové schránky nám přijde zpráva s tímto kódem. Vložíme jej do příslušného editačního pole a odešleme tlačítkem „Potvrdit kód“. Otevře se uvítací stránka a zároveň nám přijde e-mail o tom, jak jsou nastaveny notifikace (oznámení o nových zprávách).

Přejdeme na tlačítko „Pokračovat do datové schránky“.

Nyní se již nacházíme v datové schránce a vidíme přijaté zprávy.

Můžeme ještě vyhledat a potvrdit tlačítko „Nastavit notifikace“, po jeho potvrzení se ale neobjeví žádné možnosti nastavení a notifikace jsou zapnuté. Toto tlačítko se objeví jen při prvním přihlášení.

Nastavení přihlášení mobilním klíčem

Mobilní klíč eGovernmentu je aplikace umožňující rychlé a bezpečné přihlášení do DS a dalších služeb. Můžeme v ní také používat všechny funkce DS. Přihlášení mobilním klíčem se nám jeví nejrychlejší.

Aplikaci lze nainstalovat v systémech Android a iOS.

Odkaz ke stažení v App Store:
https://apps.apple.com/app/id1466762017

Odkaz ke stažení z Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mojedatovaschranka.mobilniklic&hl=cs&gl=US

Po instalaci a otevření se na první obrazovce objeví informace, ke kterým službám se můžeme Mobilním klíčem přihlásit.

K dalšímu kroku přejdeme tlačítkem „Pokračovat“.

Na další obrazovce máme možnost vybrat si způsob přihlášení do aplikace, pokud by selhalo přihlášení pomocí Face ID nebo Touch ID. Můžeme si vybrat přihlášení heslem, pinem nebo obrázkovým heslem. Vybereme a potvrdíme příslušné tlačítko, např. pin a zadáme minimálně 4 čísla. Objeví se tlačítko „Potvrdit heslo“, vložíme opět pin a pokračujeme tlačítkem „Potvrdit heslo“. Nyní můžeme potvrdit biometrické přihlášení (Face ID nebo Touch ID.) Ve výchozím stavu je tato možnost zapnutá.

K dalšímu kroku přejdeme tlačítkem „Pokračovat“ a vybereme tlačítko „Připojení klíče do datové schránky“.

Jsme vyzváni k přihlášení do datové schránky ve webovém prohlížeči na počítači.

Po úspěšném přihlášení v prohlížeči otevřeme odkaz „Nastavení“ a dále najdeme „Možnosti přihlášení“ (odečítače tento prvek neohlašují ani jako odkaz ani jako tlačítko.) Po potvrzení vybereme možnost „Přihlášení mobilním klíčem“. Ani tento prvek není ohlášen jako odkaz nebo tlačítko, potvrdíme klávesou Enter. V obou případech doporučujeme použít funkci hledání na stránce (V JAWSu i v NVDA klávesy Ctrl + INS + F) a zadat klíčové slovo.

Teď vyhledáme tlačítko „Přidat mobilní klíč“. Po otevření se na stránce objeví QR kód.

V aplikaci Mobilní klíč v telefonu potvrdíme tlačítko „Mám hotovo“.

Budeme požádáni o povolení přístupu k fotoaparátu. Po poklepání tlačítka „OK“ se objeví výzva k nasnímání QR kódu z monitoru počítače.

V telefonu se otevře dotaz: skutečně chcete připojit toto zařízení k účtu datových schránek...Potvrdíme tlačítkem „Ano“.

V aplikaci i na webové stránce na PC se objeví potvrzovací kód. Měl by být stejný v obou zařízeních.

Pokud se kód shoduje, v telefonu potvrdíme tlačítko „OK“ a v prohlížeči tlačítko „Ano, byl zobrazen správný kód“.

V dalším nastavení zkontrolujeme, jestli jsou zapnuté notifikace, upozornění na nově příchozí zprávy na Mobilní klíč. A také by mělo být zapnuto zasílání na Mobilní klíč upozornění, pokud se k účtu přihlásí někdo metodou využívající jméno a heslo.

Je zde ještě upozornění, že můžeme vypnout přihlašování jménem a heslem, tato metoda je méně bezpečná.

Povolení nebo zakázání přihlášení určitou metodou můžeme později změnit v „Nastavení“ – „Možnosti přihlášení“ - „Přihlášení mobilním klíčem“.

Tato nastavení potvrdíme tlačítkem „Uložit“.

Nyní se v mobilní aplikaci opět objeví dotaz, jestli chceme povolit používání biometrického přihlášení místo zadání hesla. Povolíme tlačítkem „OK“.

Tím jsme dokončili přihlášení aplikace Mobilní klíč k datové schránce. Používání aplikace k práci s datovou schránkou popíšeme v kapitole Aplikace Mobilní klíč.

Přihlášení mobilním klíčem k DS na webu

Tento způsob je velmi jednoduchý, rychlý a bezpečný, doporučujeme přihlašovat se právě takto.

V telefonu spustíme aplikaci Mobilní klíč, provedeme biometrické ověření nebo zadáme pin.

Aplikace nás vyzve k nasnímání QR kódu z monitoru PC.

V prohlížeči otevřeme stránku:

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/

Vyhledáme nadpis „Přihlášení“ a odkaz „Mobilním klíčem“. Po otevření je důležité maximalizovat okno prohlížeče, (klávesová zkratka WIN + horní šipka) a přesunout se virtuálním kurzorem na začátek stránky (CTRL + Home).

Pak kamerou telefonu nasnímáme QR kód z monitoru, docela dobře to může zvládnout i nevidomý, je dobré mířit na monitor z větší vzdálenosti.

Po úspěšném snímání se v telefonu objeví dotaz „Potvrdit přihlášení k datovým schránkám?“ Potvrdíme poklepáním na tlačítko „Ano“.

Nyní již můžeme aplikaci v telefonu zavřít a na webu jsme přihlášeni.

Nastavení DS

Kdekoli na internetových stránkách DS můžeme otevřít odkaz „Nastavení“, klávesová zkratka ALT + S.

Kategorie nastavení najdeme v seznamu s devíti položkami. V odečítačích se po seznamech pohybujeme písmenem L a SHIFT + L.

Jsou zde tyto kategorie:

 • Informace o schránce,
 • Možnosti přihlášení,
 • Notifikace,
 • Externí aplikace,
 • Uživatelé,
 • Placené poštovní zprávy,
 • Datový trezor,
 • Kreditní transakce,
 • Pro vývojáře.

Položky seznamu odečítač JAWS neohlašuje ani jako odkaz ani jako tlačítko, NVDA je oznamuje jako kliknutelné položky. Pohybujeme se Tabulátorem nebo dolní / horní šipkou a potvrzujeme klávesou Enter. Při prvním posunu Tabulátorem s odečítačem NVDA se nic nestane, Vrátíme se o jednu položku Shift + Tab, potom už procházení položek Tabulátorem probíhá normálně a jsou korektně ohlašovány.

Tento seznam 9 položek je přítomen stále i po otevření kterékoli kategorie. Zároveň se na stránce vyskytuje seznam s podřízenými položkami otevřené kategorie. Jejich počet je v každé kategorii jiný. Na tento druhý seznam se dostaneme:

V odečítači JAWS:

Písmenem „R“ procházíme oblasti stránky. Dostaneme se na oblast nazvanou „breadcrumb oblast navigace“, dále pokračujeme písmenem „L“ (pohyb po seznamech) a druhý seznam od této oblasti obsahuje podřízené položky otevřené kategorie. Po položkách se pohybujeme Tabulátorem nebo dolní šipkou, ani zde nejsou položky seznamu ohlašovány jako odkazy nebo tlačítka, vybranou položku otevřeme klávesou Enter.

Takto postupujeme ve všech kategoriích nastavení.

V odečítači NVDA:

Zde procházíme seznamy písmenem „L“. Když se dostaneme na seznam, kde je slovo „breadcrumb“, přejdeme písmenem „L“ na další seznam, v něm už jsou podřízené položky otevřené kategorie. Po nich se pohybujeme šipkami nebo Tabulátorem. I tady je stejný postup ve všech kategoriích.

Některé možnosti nastavení popíšeme podrobněji.

Dobití kreditu

Abychom mohli odesílat placené zprávy, potřebujeme si dobít kredit.

Otevřeme kategorii „Informace o schránce“ a vybereme podřízenou položku „Kredit a doplňkové služby“ (viz popis výše).

Přejdeme na tlačítko „Dobít“. Po potvrzení se otevře stránka:

„Česká pošta | Dobití kreditu datové schránky“.

Tady je formulář, kde nastavíme metodu dobití. Doporučujeme použít platbu kartou.

V prvním editačním poli je již automaticky vyplněno ID naší datové schránky. Do dalšího editačního pole vložíme potvrzovací e-mailovou adresu. Tabulátorem postupujeme do dalšího editačního pole, tady zadáme částku v korunách pro dobití. Minimální částka je 30Kč.

Teď klávesou Escape vypneme formulářový režim. Písmenem „A“ v JAWSu případně písmenem „R“ v NVDA přejdeme na přepínač a mezerníkem zaškrtneme první položku „online platba“. Dále ještě písmenem „X“ vyhledáme zaškrtávací políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami České pošty“, které musíme zaškrtnout. A teď už písmenem „B“ přejdeme na tlačítko „Pokračovat“.

Po potvrzení jsme přesměrováni na platební bránu. Tady zadáme údaje naší platební karty a platba proběhne stejně jako všude, kde platíme kartou na internetu.

Pověření další osoby pro správu DS

Pro přístup a správu naší DS můžeme pověřit i další osobu. Třeba jiného rodinného příslušníka nebo člověka, který nám  pomáhá s účetnictvím. Rovněž u pověřené osoby můžeme nastavit různá oprávnění co všechno může dělat s naší DS. Určitě je to lepší volba než někomu svěřit naše přístupové údaje.

Možnosti přihlášení

Zde můžeme nastavit platnost hesla a určit které metody přihlašování do schránky budou povolené a které ne. V seznamu s devíti položkami potvrdíme „Možnosti přihlášení“. Obvyklým postupem vyhledáme seznam podřízených položek. Tady jsou položky „Změna hesla“, „Platnost hesla“ a dále několik možností přihlašování.

Vybranou položku potvrdíme klávesou ENTER a dále pokračujeme opět nalezením oblasti „breadcrumb“, pak přejdeme na druhý seznam, pokud používáme JAWS, v NVDA také platí výše popsaný postup.

Zde se volby nastavení liší podle toho, kterou položku jsme potvrdili. Např. určitou metodu přihlašování můžeme vypnout potvrzením tlačítka „Deaktivovat“, ale možnost přihlašování jménem a heslem vypneme pomocí zaškrtávacího políčka, které odškrtneme, tuto volbu nelogicky nalezneme v sekci „Mobilní klíč“.

Platnost hesla

Standartně je tady nastavena platnost na 90 dnů, pomocí zaškrtávacího políčka můžeme zapnout Neomezenou platnost. Tato možnost ale není doporučována, sníží se tím míra ochrany a zvýší riziko neoprávněného přístupu. Změnu nastavení uložíme tlačítkem „Uložit“, které je v dolní části stránky.

Změna hesla

Tato volba otevře možnost kdykoli změnit heslo. Po jejím potvrzení v dolní části najdeme tlačítko „Změnit heslo“. Objeví se 3 editační pole. Do prvního zadáme původní heslo, do dalšího nové heslo a do třetího opět nové heslo. Změnu uložíme tlačítkem „Změnit heslo“.

Další volby v kategorii „Možnosti přihlášení“ umožňují aktivovat nebo deaktivovat metody přihlašování. Některé měníme příslušným tlačítkem a jiné zaškrtávacím políčkem.

Notifikace

V seznamu kategorií potvrdíme položku „Notifikace“. Dále opět obvyklým postupem přejdeme na seznam podřízených položek nastavení notifikací.

První z nich je „Notifikace e-mailem“. Po potvrzení můžeme vyhledat editační pole pro zadání e-mailové adresy nebo změnu e-mailové adresy, dále je tady několik zaškrtávacích políček, můžeme nastavit, které notifikace chceme dostávat.

I zde změny nastavení potvrdíme tlačítkem „Uložit“.

SMS notifikace

Je to další položka v kategorii „Notifikace“. Tato služba je placená, odeslání jedné SMS stojí 3 Kč. Po potvrzení můžeme zkontrolovat, jestli ji máme zapnutou. Písmenem „C“ vyhledáme rozbalovací seznam „Jak často posílat SMS s upozorněním na nové zprávy“. Rozbalovací seznam otevřeme klávesou Enter, rozbalíme Alt + dolní šipkou a máme zde tyto volby:

„Neposílat SMS upozornění“, „posílat jednu SMS denně“ a „Posílat SMS pro každou datovou zprávu zvlášť“. Volbu zapneme Enterem a pak přejdeme na tlačítko „Uložit“, kterým změnu nastavení potvrdíme.

Přidání další oprávněné osoby

Pokud potřebujeme, aby další osoba měla přístup do DS a mohla spravovat naši DS, tak jí můžeme přidělit přístup a nastavit oprávnění. Rozhodně neposkytujte své přihlašovací údaje jiné osobě.

Přidání další osoby uděláme následovně. Přejdeme do sekce nastavení (ALT + S) a poté přejdeme písmenem „L“ na seznam s devíti položkami. Poté TABULÁTOREM (někdy musíme jít zpět SHIFT + TAB a poté teprve TAB) přejdeme na položku „Uživatelé“ a potvrdíme jí ENTEREM.

V odečítači NVDA Písmenem „H“ dojdeme až na nadpis „Breadcrumb navigace…“ a od této položky pokračujeme šipkou dolů až na položku seznamu „Nový uživatel“.

V odečítači JAWS písmenem r procházíme oblasti stránky, když se dostaneme na „breadcrumb oblast navigace“, pokračujeme dolní šipkou na položku „Nový uživatel“.

Po potvrzení této položky se na stránce zobrazí formulář, do kterého vyplníme potřebné údaje o osobě, kterou chceme pověřit správou naší DS. Dojdeme tedy písmenem „E“ na editační pole „Jméno“ a po zapnutí formulářového režimu vyplníme. TABULÁTOREM pokračujeme dále po editačních polích a vyplňujeme údaje o osobě. Po zadání osobních údajů vybereme v rozbalovacím seznamu druh oprávnění (Pověřená osoba / Administrátor) a dále zaškrtneme k jakým činnostem dáváme pověřené osobě svolení. Poslední prvek, který ještě potvrdíme je tlačítko „Přidat uživatele“ Následně přijde námi pověřené osobě dopis, ve kterém bude mít své vlastní přihlašovací údaje do naší DS. Daný člověk nemusí na dopis čekat, ale při přihlášení do DS např. pomocí Bankovní identity se mu nabídne možnost aktivovat a vstoupit i do naší DS.

Závěrem

Zmínili jsme jen některé volby v nastavení, o nichž si myslíme, že budou užitečné.

Doporučujeme velmi pozorně číst informace v kategoriích nastavení a dobře si ověřit, co zapínáme nebo vypínáme. Většina změn se ukládá tlačítkem „Uložit“.

Přečtení příchozí zprávy

Pokud máme nastavené notifikace, tak nám přijde oznámení na novou datovou zprávu na náš e-mail. Po otevření datové schránky použijeme klávesovou zkratku ALT + P, která nás přesune vždy na stránku se seznamem přijatých zpráv. Následně pomocí klávesy „H“ (přechod po nadpisech) přejdeme na nadpis „Seznam přijatých zpráv“ a následně Tabulátorem procházíme jednotlivé zprávy. Šipkami si můžeme projít určité bližší informace o zprávě. Klávesou enter zprávu otevřeme.

Po otevření zprávy ze seznamu zpráv nás v ní nejvíce zajímá přiložený dokument, nejčastěji se jedná o PDF soubor. Na tento dokument se dostaneme klávesou „B“ (pohyb po tlačítkách). Vždy nám je oznámen název souboru s koncovkou. Hned následující prvek je tlačítko „Zkonvertovat“, když je nám oznámena tato položka, je jasné, že jsme dokument přešli a musíme se vrátit o jeden krok zpět Shift + B. Pozor v jedné zprávě může být i více dokumentů. Doporučujeme tedy klávesou „B“ projít dále až na tlačítko „Přeposlat“, což je prvek, který se vyskytuje až za všemi dokumenty.

V okamžiku, kdy stojíme na názvu dokumentu, tak ho můžeme mezerníkem potvrdit a dokument se začne stahovat. Soubor následně nalezneme v příslušné složce v našem PC.

Uložení zprávy jako ZFO.

Když jsme v otevřené zprávě, přejdeme na předposlední tlačítko na stránce: „STÁHNOUT ZPRÁVU (ZFO)“. Po jeho potvrzení okamžitě začne stahování. V příslušné složce v našem PC pak můžeme najít soubor s názvem „zprava_cislo.zfo“.

Takto uložená zpráva obsahuje vše, co je v ní v DS, tedy nejen přílohu, ale i všechny detailní informace. Stáhli jsme ji tedy tak, jak vypadá na stránce DS.

Soubor s příponou ZFO je vlastně kontejner třeba jako soubor ZIP. Soubor ZFO nemůžeme otevřít v žádném běžně používaném programu na PC. Můžeme jej ale nahrát do datové schránky a tam s ním opět pracovat, jako by nám zrovna zpráva přišla (odpovědět, přeposlat nebo jenom přečíst).

Provedeme to takto:

Otevřeme odkaz „Přijaté zprávy“. Vyhledáme a potvrdíme odkaz „Otevřít ZFO“. Na této stránce přejdeme na kliknutelnou položku „Nahrajte z počítače“. Po potvrzení se otevře dialogové okno systému „Otevřít“. Zde vyhledáme soubor ZFO obvyklým způsobem. Po potvrzení se vrátíme na stránku DS. Tady ještě vyhledáme tlačítko „Zobrazit zprávu“. Po jeho potvrzení se k prohlížení zprávy dostaneme tak, že písmenem „R“ procházíme oblasti stránky. Přejdeme na oblast, kterou odečítače čtou opět jako: „breadcrumb“. Dále již pokračujeme dolní šipkou a dostaneme se na detaily načtené zprávy. Prohlížení zprávy ukončíme tlačítkem „Zavřít ZFO“.

Stejným způsobem pracujeme i s odeslanými zprávami.

Přijaté i odeslané zprávy jsou uloženy v datové schránce 90 dnů od doručení / odeslání. Potom budou automaticky vymazány. Proto je nutné stáhnout přílohy nebo celou zprávu co nejdříve.

Historie

I po vymazání zpráv si můžeme zobrazit výpis dřívějších zpráv uložených v DS a to v Historii. Sice již nemůžeme stáhnout přílohu, ale vidíme detailní informace o přijatých nebo odeslaných zprávách. Zároveň si můžeme vytisknout nebo uložit „Doručenku“ o odeslané zprávě. Vlastně je to náš doklad o tom, že jsme danou zprávu odeslali. Něco jako podací lístek na poště.

Otevřeme „Přijaté zprávy“ (ALT + P). Písmenem „L“ vyhledáme druhý seznam se čtyřmi položkami, pokračujeme klávesou TAB. Jsou zde položky, které nejsou odkaz ani tlačítko, ale můžeme je potvrzovat klávesou Enter. Potvrdíme položku „Historie“.

Po otevření se zobrazí formulář, v něm můžeme nastavit rozsah výpisu zpráv. Formulář začíná rozbalovacím seznamem, v němž určíme, jestli se budou vypisovat zprávy přijaté nebo odeslané.

Další rozbalovací seznam nastavuje, jak mají být zprávy řazeny, je tady několik možností.

Dále jsou tady dvě editační pole „Od“ a „Do“. Tady musíme vložit datum začátku a konce výpisu. Časové rozmezí, ve kterém chceme vyhledávat nesmí být delší než 3 měsíce. Zároveň nemůžeme hledat správy přijaté / odeslané za posledních 90 dnů, ale pouze starší, což nevadí, protože novější zprávy jsou stále v DS přítomny.

Bohužel editační pole pro zadání data se s JAWSem i NVDA špatně upravují, při procházení šipkami nejsou správně čteny znaky, které procházíme.

Výpis historie zpráv se zobrazí potvrzením tlačítka „Vyhledat“.

Vytvoření a odeslání zprávy

Obsah zprávy nepíšeme přímo v DS, ale vkládáme ho jako externí dokument např. soubor DOCX, PDF, MP3 atd. Jak bylo zmíněno v úvodu, zpráva zasílaná státní správě a samosprávě nebo organizacím zřizovaných státem (např. školy) je zdarma a zpráva zasílaná nestátním institucím např. banky, fyzické osoby, atd. jsou zpoplatněny částkou ve výši 10,- Kč s DPH. Abychom mohli provádět platby, musíme si v nastavení schránky dobít kredit (viz kapitola Nastavení, dobití kreditu).

Nová Zpráva

Kdekoliv v DS můžeme použít klávesovou zkratku ALT + N. Tím se přesuneme do editačního pole, které má popisek „Hledat jméno, adresu, IČO, Id datové schránky“. Formulářový režim bude aktivní. Zadáme kterýkoli z těchto údajů a pokračujeme Tabulátorem, přejdeme přes tlačítko „Pokročilé vyhledávání“ a dále jsou již nalezené výsledky. U každého z nich je uvedeno jméno, poštovní adresa, ID datové schránky a IČO. Procházíme je Tabulátorem. Pokud je odeslání zprávy placené, je to u každého jména uvedeno. Vybrané jméno potvrdíme Enterem (pozor! někdy se musí před potvrzením vypnout formulářoví režim klávesou Esc), otevře se krok 2, „Náležitosti zprávy“.

Otevře se rozsáhlý formulář a budeme stát v prvním editačním poli „Předmět“, což je povinný údaj, který musíme vyplnit.

Po jeho vyplnění pokračujeme Tabulátorem, jsou zde „Pomocné údaje“ jako: K rukám, Paragraf, spisové značky a další. Tyto údaje nejsou povinné a vyplníme je jen, když je to potřebné. Dále se dostaneme na nadpis „Přidání osobních údajů“. Procházíme řadu zaškrtávacích políček a můžeme zaškrtnout své osobní údaje, pokud je adresát zprávy požaduje.

Ke třetímu kroku se dostaneme potvrzením tlačítka „Pokračovat“. Zde se zobrazí upozornění: „Velikost datové zprávy je omezená na 20 MB“. Větší soubor nemůžeme odeslat.

Abychom mohli přidat soubor, který chceme odeslat, najdeme na stránce prvek „Nahrajte z počítače“. Je to prvek s atributem Při kliknutí. V JAWSu se na něj přemístíme stiskem Pomlčky na české klávesnici. V NVDA jej nejlépe najdeme tak, že písmenem „b“ procházíme tlačítka, přejdeme na tlačítko „Vložit z úložiště souborů“ a klávesami Shift + Tabulátor se přemístíme na kliknutelnou položku „Nahrajte z počítače“. Po  potvrzení Enterem se objeví klasické dialogové okno „Otevřít“, jsme v editačním poli „Název souboru“ a stiskneme dvakrát Shift + Tabulátor, abychom se dostali k seznamu souborů a složek. Vybraný soubor potvrdíme klávesou Enter.

Nyní již přejdeme na tlačítko „Odeslat“ zprávu a po potvrzení bude zpráva odeslána.

Pokud jsme již dříve odeslali nějaké zprávy, můžeme po otevření odkazu „Napsat zprávu“ přejít rovnou z editačního pole pro zadání jména příjemce Tabulátorem na adresy příjemců, které jsme použili dříve.

Po potvrzení vybraného jména se otevře krok 2 a pokračujeme, jak je popsáno výše.

Odpověď na zprávu

Po otevření zprávy můžeme na ni odpovědět.

Písmenem „B“ vyhledáme tlačítko „Odpovědět“. Po potvrzení je již vloženo jméno adresáta a nacházíme se ve druhém kroku vytváření zprávy. Zde je vyplněný předmět stejně jako když odpovídáme na e-mailovou zprávu, dále je již vše stejné jako při psaní nové zprávy.

Přeposlání zprávy

Pokud z nějakého důvodu potřebujeme přijatou zprávu poslat někomu jinému, můžeme po otevření zprávy vyhledat tlačítko „Přeposlat“. Po jeho potvrzení se zobrazí stejné kroky, jako při odesílání nové zprávy. Samozřejmě tady musíme nejdříve vyhledat jméno příjemce.

Klávesové zkratky DS

Pro usnadnění práce s DS přes webové rozhraní můžeme využít i několik klávesových zkratek.

Přijaté zprávy Alt + P
Odeslané zprávy Alt + O
Napsat zprávu Alt + N
Nastavení Alt + S
Odhlásit Alt + X
Nápověda Alt + H

Mobilní aplikace Mobilní klíč a Datovka

V kapitole o přihlašování k datové schránce jsme popsali připojení aplikace a její spárování s datovou schránkou ve webovém prohlížeči na PC.

Nyní se zaměříme na samotnou práci s aplikací a její možnosti.

Další popis bude zaměřen na Mobilní klíč v systému iOS, aplikaci je však možné používat i v systému Android.

Práce s datovou schránkou v aplikaci

Po spuštění aplikace se biometricky nebo pinem ověříme.

I když jsme vyzváni k nasnímání QR kódu, pokračujeme šviháním dále.

Dostaneme se na dvě nepopsaná tlačítka. Pokud máme ve VoiceOveru zapnutou funkci „Popisy obrázků“ první tlačítko zleva popisuje: „gekon, ilustrace, jiné logo“. Poklepáním se otevře přihlášení k identitě občana. To ale nyní nechceme, a tak přejdeme na druhé tlačítko, je ohlášeno jako: „Jiné logo, modrá obloha“. Po poklepání se dostaneme na tlačítko „Otevřít datové schránky“. Po poklepání se ještě objeví dotaz: „Chcete potvrdit přihlášení do datových schránek?“ Odpovíme potvrzením tlačítka „Ano“.

Otevře se datová schránka a nacházíme se blízko nadpisu druhé úrovně „Seznam přijatých zpráv“.

Pokud bychom se nacházeli někde jinde, v rotoru nastavíme nadpisy a přejdeme na tento nadpis.

V této aplikaci jsou v rotoru přístupné všechny položky, které máme k dispozici ve webových prohlížečích. Nejvíc ale využijeme odkazy, nadpisy a tlačítka.

Šviháním procházíme informace o přijatých zprávách podobně jako na webové stránce. Zprávu otevřeme poklepáním na předmětu. Zde máme opět nabídnuty detaily zprávy, nás zajímá hlavně příloha, kterou bychom chtěli stáhnout. Nejrychleji se k ní dostaneme tak, že v rotoru vybereme tlačítka a najdeme tlačítko „Detail“. Švihnutím doprava ještě najdeme rozbalovací tlačítko „Více“ a dál už je slovo „Přílohy“. Dalším švihnutím vpravo se dostaneme na přílohu, po poklepání se otevře nabídka, jako když v jiných aplikacích otevřeme tlačítko „Sdílet“. Nyní si můžeme vybrat, do které jiné aplikace či na úložiště uložíme soubor. Postupujeme stejně, jako v jiných aplikacích.

Zjistili jsme, že takto lze přílohu z určité zprávy uložit jen jednou. Pokud na ni poklepeme opět, okno „Sdílet“ se neotevře a nic se nestane.

Naštěstí ale ve webovém prohlížeči můžeme přílohy ukládat kdykoli potřebujeme.

Znovu připomínáme, že přílohu bychom měli uložit do 90 dnů od přijetí zprávy.

Zprávu zavřeme tak, že přejdeme na poslední prvek na displeji vpravo dole, je to tlačítko „Zpět na seznam“, tím se vrátíme do seznamu zpráv. Kdybychom potvrdili tlačítko „Zavřít“, které se nachází vlevo nahoře, zavřeli bychom datovou schránku a museli bychom ji opět otevřít druhým nepopsaným tlačítkem.

Stejně jako přijaté zprávy, můžeme procházet i odeslané zprávy.

Navigace v aplikaci:

Všechny důležité funkce se otevírají odkazem. Když v rotoru nastavíme pohyb po odkazech, najdeme tyto položky: „Přijaté zprávy“, „Odeslané zprávy“, „Napsat zprávu“, „Nastavení“, „Odhlásit“, „Nápověda“ a „Datové schránky“.

Poslední odkaz je zde zřejmě proto, abychom mohli vybrat jinou datovou schránku, ke které jsme přihlášeni.

Pro spuštění těchto funkcí velmi doporučujeme používat navigaci po odkazech.

Odesílání zpráv

I v aplikaci Mobilní klíč můžeme odesílat zprávy.

Pokud máme otevřenou zprávu, v dolní části obrazovky můžeme najít tlačítko „Odpovědět“. Po jeho poklepání se otevře okno, kde je již vyplněna adresa příjemce a předmět. Máme zde možnost otevřít víceřádkové pole, do něhož můžeme psát text. Ten bude převeden na soubor PDF. Můžeme také vložit přílohu, poklepeme možnost „Ze složky“. Otevře se okno s nabídkou Knihovna fotografií a souborů a složek, které máme v úložištích Disk a iCloud.

Výběr souborů je stejný, jako například v komunikační aplikaci WhatsApp.

Po výběru souboru můžeme potvrdit tlačítko „Odeslat“.

Můžeme také odeslat novou zprávu. Otevřeme odkaz „Napsat zprávu“. Nacházíme se v editačním poli s popiskem: „Hledat jméno, adresu, IČO, ID schránky“. Po poklepání se zobrazí klávesnice. Osvědčilo se nám napsat jedno celé slovo např. příjmení nebo údaj z adresy. Určitě bychom mohli napsat ID schránky. Abychom se dostali k vyhledaným výsledkům, musíme poklepat tlačítko „Hotovo“, které se nachází přímo nad písmenem P na klávesnici.

Pak šviháním doprava procházíme výsledky hledání. Vybrané jméno poklepeme.

V dalším okně musíme vyplnit předmět a jsou tady další editační pole a zaškrtávací políčka jako při odesílání zprávy na webové stránce. Po poklepání tlačítka „Pokračovat“ přejdeme ke kroku, kdy můžeme napsat text a vložit přílohu. Je to stejné jako u odpovědi na zprávu. Odešleme příslušným tlačítkem.

Nastavení

Pokud otevřeme tento odkaz, zobrazí se stejné kategorie nastavení DS jako na webu. Není to tedy nastavení aplikace. I zde sice můžeme měnit funkce datové schránky, mnohem rychlejší je to však na webové stránce (viz kapitola Nastavení).

Závěr

Aplikace Mobilní klíč velmi usnadňuje připojení k datovým schránkám, toto připojení je bezpečnější než použití jména a hesla.

Také umožňuje snadný přístup ke zprávám a máme ji kdykoli po ruce.

Dost velkou nevýhodou je možnost stáhnout přílohu jen jednou.

Přestože umožňuje odesílat zprávy, právě tato činnost je mnohem pomalejší a náročnější než na webové stránce zvlášť s VoiceOverem.

I tak ale majitelům chytrých telefonů tuto aplikaci doporučujeme.

Pro přístup do DS lze v mobilních telefonech používat také aplikaci Datovka. Její používání nedoporučujeme, je špatně přístupná a méně bezpečná.

Bankovní identita

Krátce se zmíníme i o Bankovní identitě. Je to digitální ověření uživatelů bankovních účtů, které se dá použít i pro přístup do portálů státní správy nebo pro přístup do portálů různých firem. Bankovní identita, a.s. je společnost jejími akcionáři je od roku 2020 devět českých bank. (Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, mBank, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank). Pokud tedy využíváte internetové bankovnictví z největší pravděpodobností se do něj přihlašujete Bankovní identitou. Stejným způsobem se tedy můžete přihlásit i do DS.

Portál občana (Portál veřejné správy)

Portál občana je internetová stránka spravovaná MV ČR a jedná se vlastně o rozcestník veřejné správy. Pro přihlášení lze zvolit buď „Identita občana“ nebo „Datová schránka“. Tím se dostaneme na stránku, kde se můžeme dozvědět, co o nás stát ví a případně vybrat konkrétní sekci prostřednictvím, které můžeme komunikovat s úřady anebo zjišťovat různé informace.

Na začátku stránky je odkaz „Portál veřejné správy“, který zastává funkci „Home“ návrat na úvodní stránku. Dále je tlačítko nazvané naším jménem, které nám po potvrzení zobrazí stránku s informacemi o nás.

Poté následuje seznam s šesti odkazy:

 • Profil,
 • Údaje,
 • Datové schránky,
 • Podání,
 • Dokumenty,
 • Kalendář.

Dále je sekce uvozená nadpisem „Moje zprávy“, ve které vidíme poslední zprávy, které nám došli do datové schránky a můžeme zde i pomocí tlačítka „Do datové schránky“ do DS přejít, nebo pomocí tlačítka „Napsat zprávu“ rovnou přejít do formuláře pro vytvoření nové datové zprávy, stejně jako je to v DS.

Následuje sekce uvozená nadpisem „Moje údaje“, ve které se nacházejí kategorie:

 • Moje doklady,
 • ePetice,
 • Registr silničních vozidel,
 • Žádost o voličský průkaz,
 • Katastr nemovitostí,
 • Bodové hodnocení řidiče,
 • Registr obyvatel,
 • Registr živnostenského podnikání,
 • Zdravotní dokumentace.

U každé z těchto kategorií jsou hned vidět základní informace např. Počet dokladů, Počet listů vlastnictví, počet aktivních živnostenských oprávnění a zároveň můžeme vždy potvrdit tlačítko „Více informací“ a dostat se na stránku s podrobnějšími údaji.

Poslední sekce na stránce je uvozena nadpisem „Na úřad online“, kde máme např. kategorie (služby):

 • Očkovací portál,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Elektronický recept,
 • Moje daně…,
 • Úřad práce ČR,
 • Ministerstvo práce a soc. věcí,
 • Novinky na portálu Občana.

Tyto kategorie jsou nazývány jako služby a každá se dá tlačítkem „Odebrat službu…“ odstranit anebo můžeme přes odkaz „Přidat službu“ přidat další kategorii např. Portál konkrétního města třeba „Portál občana města Říčany“ nebo službu „Celní správa“.

Zdroje a zajímavé odkazy

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/
https://portal.gov.cz/
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
https://www.bankid.cz/o-nas
https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.aspx
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-193

Článek ke stažení ve formátu PDF

 

2023-03-04

Popis vzoru

Rozbalovací navigační menu je prvek nejčastěji umístěný v záhlaví nebo na boku webové stránky, Který sestává z několika hierarchicky uspořádaných skupin tlačítek nebo odkazů. Odkazy v tomto menu slouží zpravidla jako rozcestník pro navigaci na jiné webové stránky, přičemž ve výchozím stavu se zobrazují jen rozbalovací tlačítka na nejvyšší úrovni, které až po aktivaci odkryjí příslušné odkazy úrovně nižší. Na webu se setkáváme nejčastěji s následujícími dvěma přístupnými variantami rozbalovacích navigačních menu:

 • Varianta A: Na nejvyšší úrovni menu se vyskytují pouze rozbalovací tlačítka, přičemž odkazy na stránky této nejvyšší úrovně jsou dostupné jako první podpoložka až po rozbalení příslušného tlačítka.

 • Varianta B: Na nejvyšší úrovni menu se kromě zmíněných rozbalovacích tlačítek zobrazují rovnou i příslušné odkazy na stránky nejvyšší úrovně.

Ovládání pomocí klávesnice

 • Pro umožnění ovládání navigačního menu pomocí klávesnice je důležité, aby jak rozbalovací tlačítka, tak všechny odkazy menu byly zaměřitelné prostřednictvím tabulátoru. V praxi to znamená, že tlačítka by měla být realizována pomocí elementu <button type=“button“> a odkazy pomocí elementu <a>, přičemž na těchto elementech nesmí být nastaven atribut tabindex se zápornou hodnotou. Pro položky menu je možné použít i jiný element, např. <div> nebo <span>, avšak v takových případech je nutné na nich nastavit atribut tabindex=“0“, čímž jejich zaměřitelnost tabulátorem zajistíte.

 • V momentě, kdy je fokusem zaměřeno rozbalovací tlačítko, by mělo být možné odkrýt nebo skrýt jemu náležící Podpoložky stisknutím mezerníku nebo Enteru.

Požadavky na přístupnost

 • Tlačítka rozbalující podpoložky menu by měla být realizována následovně:

  • Jestliže rozbalovací tlačítko není pojmenováno jako příkaz, např. „Naše služby“ nebo „O nás“, tak by toto tlačítko mělo dynamicky nastavovat atribut aria-expanded na hodnotu „true“ nebo „false“ podle toho, jestli je právě rozbaleno nebo ne. Tento atribut zajistí, že odečítač ohlásí příslušný stav rozbalení sám, není tedy nutné jako součást pojmenování tlačítka uvádět i jeho stav.

  • Jestliže rozbalovací tlačítko jako příkaz pojmenováno je, např. „Rozbalit Naše služby“ nebo „Sbalit Naše služby“ (dle stavu rozbalení), tak by na něm atribut „aria-expanded“ nastaven být neměl.

  • Jestliže je pro rozbalovací tlačítko použita pouze ikona nebo obrázek v podobě elementu <img>, tak by tento element měl být správně pojmenován pomocí atributu alt.

  • Jestliže je pro rozbalovací tlačítko použita pouze ikona nebo obrázek v podobě elementu <svg>, tak by tento element měl být správně pojmenován pomocí atributu aria-label nebo aria-labelledby a dále také pomocí SVG elementu <title> tak, jak je ukázáno níže v sekci „Zdrojový kód“ pro variantu B.

  • Rozbalovací tlačítko by mělo mít nastaveno atribut aria-controls odkazující na element se seznamem odkazů, které toto tlačítko odkrývá.

 • Odkaz v menu, který odpovídá stránce, na níž se uživatel zrovna nachází, by měl mít nastaven atribut aria-current=“true“.

 • Tlačítko nebo odkaz v menu, na kterých je zrovna fokus klávesnice, by prostřednictvím CSS pseudotřídy :focus měly být správně zvýrazněny s ohledem na uživatele, jež pro ovládání nepoužívají myš či jiné polohovací zařízení.

 • Rozbalované seznamy odkazů by měly být implementovány pomocí elementu pro nečíslovaný seznam <ul> s položkami <li> a měly by se v HTML kódu nacházet ihned za tlačítkem, které příslušný seznam odkrývá, tak, aby uživatel při sekvenčním procházení stránky pomocí kurzoru odečítače mohl na daný seznam odkazů snadno přejít.

 • Pokud je v kódu více než jedna navigační oblast, tak by element <nav> měl být pojmenován pomocí atributu „aria-label“ nebo „aria-labelledby“.

Časté chyby

 • Podmenu by se nemělo samovolně rozbalovat při fokusu rozbalovacího tlačítka pomocí klávesnice (tj. při události „onFocus“ na rozbalovacím tlačítku). Takové chování totiž způsobuje, že uživatel klávesnice musí projít všechny rozbalené položky druhé nebo vyšší úrovně, aby se dostal k další položce na úrovni první. Rozbalování podpoložek by se mělo dít výlučně pomocí mezerníku a Enteru.

 • Rozbalovací navigační menu by nemělo mít nastaveno atribut role=“menu“ ani role=“menubar“. Položky menu by dále neměly mít atribut role=“menuitem“. Tyto role se totiž standardně nepoužívají pro navigační menu na webových stránkách, nýbrž pro webové aplikace, kde se často jedná o menu s příkazy nebo funkcemi dané aplikace. Navíc v případě použití těchto rolí je nutné, aby programátor ručně zajistil vlastní ovládání menu pomocí klávesnice s využitím JavaScriptu. Samotná přítomnost těchto rolí totiž ovládání menu nezajišťuje. Jestliže ovládání menu programátor neimplementuje a pouze použije zmíněné role, tak může být navigace na webu pro uživatele klávesnice znemožněna.,

 • Jestliže na rozbalovacích tlačítkách používáte atribut „aria-expanded“, tak dejte pozor na to, aby byl tento atribut na příslušných tlačítkách nastaven na správnou hodnotu už ve výchozím stavu po načtení stránky. Častou chybou totiž je, že atribut „aria-expanded“ je nastavován pomocí JavaScriptu až při interakci s rozbalovacím tlačítkem.

 • Rozbalovací tlačítka by neměla mít nastavený atribut aria-haspopup. Ten se v navigačních menu nepoužívá a je využíván spíše ve webových aplikacích.

Funkční ukázka

Zdrojový kód

HTML

Varianta A

<nav role="navigation">
  <ul class="disclosure-nav">
   <li>
    <button type="button" aria-expanded="true" aria-controls="about-menu">
     O univerzitě
    </button>
    <ul id="about-menu">
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Přehled
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Vedení
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Fakta
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Prohlídky kampusu
      </a>
     </li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <button type="button" aria-expanded="true" aria-controls="admissions-menu">
     Přijímací řízení
    </button>
    <ul id="admissions-menu">
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Žádost
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Školné
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Návštěva
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Prohlídka fotografií
      </a>
     </li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <button type="button" aria-expanded="true" aria-controls="academics-menu">
     Studium
    </button>
    <ul id="academics-menu">
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Školy a fakulty
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Studijní programy
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Online kurzy
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Přehled kurzů
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Harmonogram akademického roku
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Transkripty
      </a>
     </li>
    </ul>
   </li>
  </ul>
 </nav>

Varianta B

<nav role="navigation">
  <ul class="disclosure-nav">
   <li>
    <a href="#mythical-page-content" class="main-link">
     O univerzitě
    </a>
    <button type="button" aria-controls="about-menu" data-expanded="false">
     <svg role="img" width="18" height="16" aria-labelledby="about-button-title" style="forced-color-adjust: auto">
      <title id="about-button-title" data-expanded-label="Sbalit O univerzitě">
       Rozbalit O univerzitě
      </title>
      <polygon stroke-width="0" fill-opacity="0.75" fill="currentcolor" points="3,6 15,6 9,14">
      </polygon>
     </svg>
    </button>
    <ul id="about-menu">
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Přehled
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Vedení
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Fakta
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Prohlídky kampusu
      </a>
     </li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <a href="#mythical-page-content" class="main-link">
     Přijímací řízení
    </a>
    <button type="button" aria-controls="admissions-menu" data-expanded="false">
     <svg role="img" width="18" height="16" aria-labelledby="admissions-button-title"
      style="forced-color-adjust: auto">
      <title id="admissions-button-title" data-expanded-label="Sbalit Přijímací řízení">
       Rozbalit Přijímací řízení
      </title>
      <polygon stroke-width="0" fill-opacity="0.75" fill="currentcolor" points="3,6 15,6 9,14">
      </polygon>
     </svg>
    </button>
    <ul id="admissions-menu">
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Žádost
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Školné
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Návštěva
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Prohlídka fotografií
      </a>
     </li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <a href="#mythical-page-content" class="main-link">
     Studium
    </a>
    <button type="button" aria-controls="academics-menu" data-expanded="false">
     <svg role="img" width="18" height="16" aria-labelledby="academics-button-title"
      style="forced-color-adjust: auto">
      <title id="academics-button-title" data-expanded-label="Sbalit Studium">
       Rozbalit Studium
      </title>
      <polygon stroke-width="0" fill-opacity="0.75" fill="currentcolor" points="3,6 15,6 9,14">
      </polygon>
     </svg>
    </button>
    <ul id="academics-menu">
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Školy a fakulty
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Studijní programy
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Online kurzy
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Přehled kurzů
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Harmonogram akademického roku
      </a>
     </li>
     <li>
      <a href="#mythical-page-content">
       Transkripty
      </a>
     </li>
    </ul>
   </li>
  </ul>
 </nav>

Zdrojový kód ke stažení

Související kritéria úspěšnosti WCAG

Výše popsané implementace rozbalovacích navigačních menu splňují především následující kritéria úspěšnosti Pokynů pro zpřístupnění webového obsahu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines):

Použité zdroje informací

Autor: Adam Samec

2023-02-21

Ve čtvrtek 22. 12. 2022 se na sociální síti Clubhouse, v klubu Potměchuť, uskutečnilo dvaadvacáté setkání příznivců moderních informačních technologií.

V tomto zcela netypickém a speciálním vydání jsme se rozhodli pozvat hosty, kteří v Téčku plus buď vystoupili v minulosti, případně naše setkání pravidelně navštěvují. Níže v tomto článku najdete seznam všech hostů, na které se v Podcastu (MP3) z tohoto setkání můžete těšit.

Zvukový kvíz

Rovněž zvukový kvíz (MP3) byl v tomto vydání netypický. Zvuková ukázka, kterou jste měli určit totiž představovala tzv. imaginární kompenzační pomůcku, konkrétně se jednalo o ozvučenou a hlasovým výstupem opatřenou vodní dýmku. Vzhledem k poněkud recesistickému zadání kvízu zvítězili všichni zůčastnění.

Hosté dvaadvacátého vydání Téčka plus

Zde vám přinášíme seznam hostů, které jsme v tomto speciálním vydání přivítali. Kromě níže uvedených mezi nás přišel ještě Radek Pavlíček, avšak z důvodu momentálního výpadku internetového spojení, který měl za následek ztrátu většiny zvukového přenosu jsme rozhovor s ním bohužel nemohli do podcastu zařadit. Pořadí hostů v seznamu je stejné jako pořadí jejich jednotlivých vystoupení ve zvukovém podcastu.

 • Ján Podolinský, předseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Luboš Zajíc, současný prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 • Milan Pešák, bývalý prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 • Marek Susčík
 • Adam Samec
 • Zdeněk Bajtl
 • Marek Salaba
 • Peter Halada
 • Jiří Mayer
 • Linda Albrechtová
 • Jana Kuklová
 • Lukáš Hosnedl
 • Daniela Thampy
 • Paweł Masarczyk
 • Ondrej Rosík
 • Zdeněk Rybák
 • Nicole Fryčová

Na setkání s vámi při příštím vysílání se těší realizační tým Téčka Plus.