Konzultanti PC

Odborní konzultanti pro výběr pomůcek

Zvolit pro zrakově postiženého člověka adekvátní elektronickou kompenzační pomůcku (dle zákona č. 329/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV ČR č. 388/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů) s ohledem na jeho možnosti a zrakovou vadu není jednoduchá záležitost, a proto je vhodné využít služeb odborného poradenství na specializovaném pracovišti, kde mají k tomuto účelu vyškoleného pracovníka. Spektrum jeho znalostí je široké, neboť musí dostatečně pokrýt celou problematiku nejen zrakově, ale i zrakově a jinak postižených osob, jako např.:

 • znalost zrakových vad,
 • základní přehled o problematice kombinovaně postižených osob a možnostech práce těchto osob s výpočetní technikou,
 • hardwarové znalosti vč. speciálního hardwaru pro zrakově postižené,
 • softwarové znalosti vč. speciálního softwaru pro zrakově postižené,
 • přehled legislativy týkající se zvláštních kompenzačních pomůcek a zaměstnávání zrakově postižených osob,
 • orientace v kompetencích a službách institucí nabízejících pomoc těžce zrakově postiženým,
 • schopnost nabídnout více variant řešení daného problému.

I sebevyškolenější odborník bez náležitě vybaveného pracoviště by však nebyl odborníkem na nejvyšší úrovni. Proto mají pracoviště odborných konzultantů k dispozici:

 • alespoň jeden počítač, na němž prezentují a zkouší jednotlivé softwary, jenž je vybaven:
  • vším na našem trhu dostupným, Tyflokabinetem odborně otestovaným speciálním softwarem, a to v nejnovějších, lokalizovaných a plných verzích,
  • monitorem o úhlopříčce větší než 19",
  • standardní klávesnicí,
  • stolním skenerem,
 • ozvučené mobilní telefony (i více, pokud existuje více principů jejich ozvučení),
 • digitální zápisníky,
 • braillský displej,
 • a jiné pomůcky.

Tyflokabinet proto vytváří systém posuzování vhodnosti zvláštních kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky za účelem jeho unifikace v celorepublikovém měřítku (vytvoření sítě garantovaných odborných konzultantů) a tvoří pro tento systém metodiku posuzování.

Z důvodu vyloučení jakéhokoli případného střetu zájmů nemůže být odborný konzultant v zaměstnaneckém ani žádném jiném právním poměru k firmě či společnosti, která do ČR dodává anebo přímo pro český trh vyrábí speciální software, příp. hardware pro těžce zrakově postižené občany.

Přehled odborných konzultantů

V níže uvedeném přehledu jsou současní odborní konzultanti, na které se mohou obrátit zrakově postižení, kteří se chtějí poradit či jsou vysláni svým kontaktním pracovištěm Úřadu práce k posouzení vhodnosti zvláštní kompenzační pomůcky.

Odborní konzultanti vyjíždějí v odůvodněných případech k posuzování vhodnosti do spřátelených společností typu TyfloCentrum.

Tabulka odborných konzultantů

Jméno a příjmení Pracoviště Telefon E-mail
Ing. Petra Ďurková TC Ostrava 776 069 142 durkova@tyflocentrum-ova.cz
Ing. Karel Hrubeš TC Hradec Králové 608 335 137 hrubes@tyflocentrum.cz
Mgr. Petra Schejbalová TK Praha 221 462 424
728 841 692
schejbalova@sons.cz
Karel Kurland TC Ostrava

596 783 073
777 231 122

kurland@tyflocentrum-ova.cz
Mgr. Lukáš Lacina TC Olomouc 730 870 775 lacina@tyflocentrum-ol.cz
Ing. Jana Smolná TC Liberec 731 913 585 jana.smolna@tyflocentrum-lb.cz
Petr Kusák TC Brno 515 919 666
774 715 103
kusak@tyflocentrumbrno.cz